Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЦВЕТКОВИЋ Живадин  (1924, Барајево, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1954). Запослен у Гра|евинском предузе}у “Напред” и разним архитектонским бироима до 1990 године.

Дело архитекте @ивадина Цветкови}а, разноврсно и свеобухватно, представqено је кроз бројне урбанисти~ке и архитектонске пројекте, студије, конкурсе, ликовна дела. На поqу урбанизма, Цветкови} се ~есто упу{та у смеле визије буду}их градова и истра`ује и дефини{е су{тину и могу}ност функционисаwа простора у новим, промеwеним условима `ивота. Познаваwе, предви|аwе и примена нових техноло{ких ре{еwа омогу}ава му да покрене конкретну разраду предлога функционисаwа буду}их ЕКО - градова, где је дат примат потребама ~овека и wеговој за{тити и опстанку у буду}ности.

Кроз синтезу архитектуре и ликовних облика, уз аутенти~на казиваwа којима употпуwује и заокру`ује ту синтезу, аутор развија разноврсне идеје прето~ене у пројекте "малог урбанизма": споменика, храмова, атеqеа, скулптура у простору итд., са нагла{еном историјском и просторном симболиком као и аутенти~ним ликовним изразом. Полазе}и од ~овека и wегових су{тинских, духовних потреба, Цветкови} избегава стереотипе у на~ину поимаwа организације простора, креира слободно, без конвенционалних стега, опредеqује се за специфи~на ре{еwа како у погледу функционисаwа и обликоваwа, тако и у материјализацији и опреми тих простора. Пројекат “Атеqе 2222. године” на Звездари у Београду, представqен публици на [естом београдском тријеналу светске архитектуре, сликовито потвр|ује оваква опредеqеwа аутора.

Ј.М.

Дела: Атеqе на Умци, 1968; ЕКО ГРАД - ЦИТY - за{тита од зага|еwа (1963. ваздух, пројекат; 1989, ваздух - земqа, пројекат; 1999, ваздух - земqа - вода, пројекат); Косовска Митровица (урбанисти~ки пројекат); Сутоморе - увала (урбанисти~ки пројекат); Српски владари (спомени~ни храм, пројекат); Косовски бој (спомени~ни храм, пројекат); Први српски устанак (спомени~ни храм, пројекат); Јајинци (спомени~ни комплекс, конкурсни пројекат); Монта`ни силос “ХЕКСАГОН” за капацитет од 1000 вагона.