Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ХОРВАТОВ Љубомир (1938, Банатско Аран|елово)

Студирао у Београду (дипл.1964). Запослен у Новом Саду (1966-68), Херцег Новом (Завод за урбанизам и пројектоваwе, 1968-77), у [ведској и Холандији (1972-74), предузе}има “Београд пројект” и “Центропројект” (1978-94) и као самостални аутор (1994 до данас).

Дела: Стамбено насеqе “Детелинара” у Новом Саду; Рент-а-вилле и апартмани у Херцег Новом; [кола у Петровцу на мору (са \. Боби}ем); Спортско стрели{те у Подгорици (1981, \.Боби}, Q.Хорватов, Б.Иванови}, Д. Козлови}, В.Мани}); Хотел “Qубови}” у Подгорици (1981, Q. Хорватов, Д.Иван~еви}, З.Бадwеви}).

Општа лит.:  Салон, 1982, 31; [траус, 1991, 222, 265.