Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРАСНОВ Никола  (1864, Москва - 1939, Београд)

Студирао на Московском у~или{ту за сликарство, вајарство и градитеqство (дипл.1885). Запослен у градској управи Јалте (1888-1899). Од 1911 “Архитект руског царског двора” а од 1913 академик архитектуре. Емигрирао у Југославију 1922 године и запослен у Министарству гра|евина (1922 до 1939).

Дела: Рестаурација Бах~исарајског дворца (1888-98); Ливадијски дворац (1911), све у Јалти на Криму; Црква Ру`ица на Калемегдану (1924, Н.Краснов, Н.Виноградов); Wего{ева капела на Ловћену (1923-25); Фасада зграде Министарства финансија (1924, конкурсни пројекат); Зграда Министарства финансија (1925-28, тре}и спрат догра|ен 1938); Зграда Др`авне архиве у Карнегијевој ул. (1925- 28); Зграда Министарства поqопривреде и вода и {ума и рудника (1926-29, на основу претходног делими~но реализованог пројекта Н.Несторови}а и Д.Бра{ована, данас Министарство споqних послова); Позори{те “Маwе`” (1927-28, пору{ено у послератној реконструкцији М.Белобрка 1947); Стамбено пословни објекат породице \ор|еви} на Теразијама 14 (1928-30); Стамбено пословна зграда бра}е Митрови} у Кнез Михаиловој 9 (1929); Ку}а Боривоја \ури}а у Ул. зелени венац 10 (1928, двори{ни објекат, атрибуција према се}аwу власникове к}ерке); Уре|еwе Врwа~ке баwе (1929, урбанисти~ки пројекат); Постоqе Моста краqа Александра (1929-34, сада под називом Мост из Бранкове ул); Зграда Банске управе на Цетиwу (1930-32); Зграда Аграрне банке (1931, конкурсни пројекат, Н.Краснов, Д.М.Леко); Црква уз Двор на Дедиwу (1934, уре|еwе ентеријера); Портал Соколског дома “Матица” у Делиградској ул. (1934, аутор објекта М.Корунови}); Вила Боривоја \ури}а на Златибору, недалеко од Хотела “Палисад” (1935, атрибуција према усменом саоп{теwу к}ерке власника); Костурница на острву Видо (1938-39).

Основна лит.:   @еqко [каламера, Архитекта Никола Краснов (1864-1939), Свеске Дру{тва истори~ара уметности Србије, бр.14, Београд 1983, 109-129.

Општа лит.:  Круни}, 1954; Маневи}, 1972, 17, 19, 79; Б.Несторови}, 1973, 349, 352, 364, 376; Б.Несторови}, Преглед, 1974, 144, 158; Б.Несторови}, рук., 383, 387, 576; ЛЕЈ, 1987, 127; Маневи}, 1997, 76.

Остала лит.:  Александар Кадијеви}, Прилог проу~аваwу дела архитекте Николе Краснова у Југославији (1922-1939), Саоп{теwа. изд. Републи~ки завод за за{титу споменика културе, кw.XXВИ, Београд 1994, 181-192.