Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Бранко  (1902, Београд - 1978, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1927). Запослен у Средwетехни~кој {коли у Београду (1928-47), као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1947-58) и поново у Средwетехни~кој {коли (1958-64).

Дела: (в.ТИМОВИ / БРА]А КРСТИ]) и: Изло`бени павиqон (1925, пројекат); Косовски храм (1927, пројекат); Споменик Црвеноармејцима у Ритопеку (1946, Б.Крсти}, М.Белобрк); Палата ЦК КПЈ у Новом Београду (1947, конкурсни пројекат, Б.Крсти}, М.Прqеви}, Б.Маринкови}, М.Радованови}); Зграда Председни{тва владе ФНРЈ у Новом Београду (1947, конкурсни пројекат, Б.Крсти}, М. Прqеви}, Б.Маринкови}, М.Радованови}); Југословенски павиqон у Бе~у (1956, пројекат); Споменик борцима НОР у Ни{у (недат., конкурсни пројекат).

Библ.: Изјава Б.Крсти}а Правди о архитектонским питаwима, Правда 24.10. 1932; Архитектонско цртаwе, Београд 1951; Бранко Крсти} (каталог радова), Београд 1964.

Остала лит.:  Изло`ба, 1928, 9-12; ЛЕЈ, 1987, 139. М.Митрови}, На вест о смрти. Арх Бранко Крсти}, Политика 21.10.1978, 17.