Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИ[И] Михаило - Ла}и

(1923, ? - 1996, Пе})

Студирао у Београду (1946-51). Запослен

као урбаниста Среза Пе} (1951-

57), Пројектном бироу “Изградwа”, Пе}

(1957-71), Заводу за урбанизам и пројектоваwе,

Пе} (1971-80), [коли за ликовне

техни~аре, Пе} (1981-85), Заводу

за урбанизам и пројектоваwе, Пе} (1985-

94, кад се пензиони{е).

Први је послератни архитекта у Метохији,

са којим се у Пе} уводи савремени

уместо оријентални поглед на архитектуру

и урбанизам. Он је Пе}и дао основну

боју како кроз израду првог Генералног

урбанисти~ког плана Пе}и, тако

и пројектоваwем објеката, наро~ито

на централном тргу. Око 1956 године,

{то је веома рано, уводи ванстандардну

посебно дизајнирану секундарну архитектуру,

која се на {ирим просторима

тек касније појавqује. Имао је посебан

осе}ај за амбијент, како бли`ег

окру`еwа тако и даqег, наро~ито користе}

и панорамски поглед према Руговској

клисури, која је за Пе} посебан

знак идентификације, идентитета и инспирације.

Тиме је својим објектима, руково|

ен сопственом инспирацијом, дао

препознатqив изглед, остварују}и интимне

форме са транспонованим народним

мотивима. Нове генерације архитеката,

којима је слу`ио као узор, са великом

qубавqу уводи у посао. Имао је

дар за сликаwе и музику. ^итав свој

радни век провео је у Пе}и.

С. Д.

Дела: Типски објекти домова културе

за Метохију (1949-51); Детаqни урбанисти~

ки планови Пе}и (1951-61); Пословно-

стамбена “Крива зграда”, Пе} (1956-

58); Дом културе, Исток (1976-78).