Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

 

МАНДИ] Станко (1915, Призрен - 1987, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1938) и Риму. Запослен у Урбанисти~ком институту (1947) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1954-80). Добитник Седмојулске награде за наро~ито зна~ајно оствареwе (1961). Бавио се урбанизмом, наро~ито истра`иваwем и реконструкцијом свог родног града, Призрена. Најзна~ајнија дела остварио у Призрену и У`ицу.

Дела: Генерални урбанисти~ки план Неготина (1947); Индустријско насеqе у Пан~ева~ком риту (1948-49, делими~но реализовано дело); Урбанисти~ко ре{еwе Теразијске терасе (1950, пројекат); Стамбено насеqе на Баwици (1951); Трг партизана у У`ицу (1953, конкурсни рад); Нови Београд (1954, урбанисти~ка студија); Стамбени комплекс изме|у улица Кнеза Мило{а, Балканске и Адмирала Гепрата (1954-60, С.Манди}, Л. Кабиqо, Б.Игwатови}); Трг партизана у У`ицу (1957, ремоделација усвојеног урбанисти~ког ре{еwа); Позори{те на Тргу партизана у У`ицу (1959-67); Стамбени комплекс са локалима на обали Бистрице у Призрену (1960); Робна ку}а на Тргу партизана у У`ицу (1960); Уре|еwе кеја реке Бистрице у Призрену (1963); Зграда Социјалног осигураwа у Призрену (1963); Стамбена зграда у Ул. Велизара Масла}а у У`ицу (1963); Зграда По{те у У`ицу (1963-64, пору{ена у бомбардоваwу 1999); Стамбени блок “Златибор” у У`ицу (1963-71); Робна ку}а у Призрену (око 1970); @елезни~ка станица у У`ицу (1970-75); Стамбене зграде Ваqаонице бакра у У`ицу (око 1960); Изло`бена дворана у У`ицу (око 1960).

Библ.: Неготин, генерална уре|ајна основа, Архитектура, бр.1-2, Загреб 1947, 13-18; Нови Београд - о концепцији новог регулационог плана, Преглед архитектуре, Београд 1955-56, 102-109; Функција и композиција архитектуре простора. Градски трг у Титовом У`ицу. Разматраwа, паралеле, огледи (хабилитациони рад, рукопис), Библиотека Архитектонског факултета у Београду, Београд 1959; Десетогоди{wица смрти Милана Злокови}а. Мисли, qуди и гра|евине, Политика 13.9.1975, 14.

Општа лит.:  Изло`ба, 1964; Изло`ба, 1968; Му{и~, 1969, 393; Мамбриани, 1969, 156; Маневи}, 1972, 34; Белоусов, 60, 89, 76-78; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 20, 23, 25, 48, 102, 112, 150; ЛЕЈ, 1987, 271; [траус, 1991, 59, 70-71, 264; Брки}, 1992, 174-177.

Остала лит.:  Брана Миленкови}, Трг партизана у Титовом У`ицу, Архитектура урбанизам, бр.13, Београд 1962, 4-10; М.Максимови}, Станко Манди}. Стварати архитектуру - зна~и ли ризиковати?, Политика 16.8.1964, 20; Михајло Митрови}, Пример који отвара о~и, Политика 21.3.1965, 17; Михајло Митрови}, Арх Станко Манди}, Политика 3.12.1987, 6; Доброслав Павлови}, Ин мемориам. Станко Манди}, Гласник Дру{тва конзерватора Србије, бр.12, Београд 1988, 234.