Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

САМОЈЛОВ Григорије  (1904, Таганрог, Русија - 1989, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1930). Запослен у приватним бироима М.Борисавqеви}а и А.\ор|еви}а и истовремено као наставник на Архитектонском одсеку Техни~ког факултета. У послератном периоду запослен као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1949 до пензионисаwа).

Дела: Ку}а Qубице Крсти} и Јелисавете Деди} на углу ул. Скендер бегове 57 и Доситејеве 43 (1933); Ку}а адвоката Аркадија Милети}а у Пу{киновој 10 (1934); Ку}а \ор|а Мијови}а у У`и~кој 47 (1934); Ку}а Qубице Раденкови} у Пу{киновој 5 (1934); Зграда Пензионог фонда ~иновника Народне банке на Теразијама 29 (1937-39, касније позната као зграда биоскопа “Београд”); Црква св.Архангела Гаврила у Хумској ул. (1937-39); Вила индустријалца Милана Максимови}а у Булевару мира 24 (1938); Заду`бина Токареви}а у селу Ву~је код Лесковца (1938); Заду`бина Луке ]елови}а у Ул. Андри}ев венац 12 (1939-40); Вила Драгице и Еде Трај{а у Булевару мира 38 (1940); Палата Теокареви}а на углу Масарикове и Улице краqа Милана (1942, пројекат); Палата САНУ у Кнез Михаиловој 35 (1950, реконструкција); Зграде Ма{инског и Техноло{ког факултета у Београду (1958-62); Зграда ЈИК банке у Ул. краqа Петра 19 (1963, Г.Самојлов, Б.Нани}); Реконструкција хотела “Москва” у Београду (1974, М.@уги}, С.Матови}, К.Розман, Г.Самојлов).

Библ.: Акусти~ко планираwе, Архитектура урбанизам, бр.18, Београд 1963, 40-42, 52; Акустика позори{них, оперских и концертних дворана, Архитектура урбанизам, бр.67, Београд 1972, 42-44.

Општа лит.:  Б.Несторови}, рук., 532; Белоусов, 1973, 129; Мартинови}, 1973, 25; Б. Несторови}, 1973, 370, 372; Салон, 1974; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 121; Миленкови}, 1987, 18; Миленкови}, 1988, 214.

Остала лит.:  Александар Кадијеви}, Прилог познаваwу црквене архитектуре двадесетог века у околини Лесковца, Лескова~ки зборник, кw.XXXИИИ, Лексовац 1993, 197-202; Милан Милованови}, Палата Пензионог фонда Народне банке на Теразијама - врхунско дело новомонументалног стила, Ликовни `ивот, бр.53-54, Београд фебруар - мај 1995, 90-91; Милан Милованови}, Градитеqска делатност Григорија Самојлова у Лесковцу и околини, Лескова~ки зборник, кw.XXXВ, Лесковац 1995, 69- 77; Милан Просен, Прилог познаваwу београдског опуса Григорија И. Самојлова, Насле|е, 89-104; Милан Просен, Палата Пензионог фонда ~иновника и слу`итеqа Народне банке, Годи{wак града Београда, кw. 49-50, Београд 2002 - 03, 183 - 192.