Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТЈЕПАНОВИ]

Александар

(1931, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1957). Запослен

у Урбанисти~ком заводу града

Београда (1958-61) и као наставник на

Архитектонском факултету у Београду

(1961 до пензионисаwа).

Дела: (види: ТИМОВИ / ЈАНКОВИ],

КАРАYИ], СТЈЕПАНОВИ]) и: Економски

факултет у Београду (1977-80, А.

Стјепанови}, М.Кроwа); Детаqни урбанисти~

ки план подру~ја Зеленог венца

у Београду (1991, пројекат, А.Стјепанови},

Д.Младенови}, Б.Стојанови}, Д. Нерадови});

Христова Пентекостна црква

у Симиној 8 у Београду (уре|еwе ентеријера,

А.Стјепанови}, Б.Стојанови});

Пословно спортски центар у Краснојарску,

Русија (1998-2001).

  (Види: ТИМОВИ / ЈАНКОВИ], КАРАYИ],

СТЈЕПАНОВИ]) и: Салон, 1977,

23; Салон, 1978, 156; Салон, 1981, 106;

Миленкови}, 1987, 94; Мла|енови},

1989/3, 41-44; Салон, 1993, 6-7.

  Ивица Мла|енови}, Нова плејада,

Политика 2.2.1985, 9