Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАНИ] Даница (1938, Скопqе)

Студирала у Скопqу. Запослена у Народном музеју и Заводу за за{иту споменика културе у Ни{у.

Стварала~ки опус Данице Јани} везан је за рад на истра`иваwу, евидентираwу, ревалоризацији и презентацији културних добара и афирмацији слу`бе за{тите. Као архитекта конзерватор током ви{е од ~етири деценије води одговорне и сло`ене послове о~уваwа појединих културно - историјских споменика, као и урбанисти~ких целина у Ни{у и Ни{кој Баwи. Од 1963. године ради на реконструкцији и ревитализацији Ни{ке твр|аве.

Проу~авају}и Твр|аву као комплексан споменик културе и као урбанисти~ку доминанту централне градске зоне, Даница Јани} је успела да јединствено сагледа простор Ни{ке твр|аве, знала~ки спроводе}и wену за{титу, адаптацију и адекватну презентацију постоје}их објеката. Yамија, Хамам и Барутана су захваqују}и студиозној и одговорној реконструкцији добили потпуни сјај споменика културе најви{их вредности и многе нове, по`qиво одабране функције и садр`аје.

Специфи~не амбијенталне карактеристике централног градског подру~ја Ни{а, са објектима насталим крајем 19. и по~етком 20. века, тако|е су са~уване у аутенти~ном облику, уз по{товаwе свих принципа за{тите. Па`qиво и{~итавају}и урбану матрицу, аутор је са~увао изворну лепоту и сјај гра|анске архитектуре Ни{а, дају}и зна~ајан пе~ат визури централног градског језгра. Као истакнути стру~wак слу`бе за{тите објавила је низ зна~ајних текстова из области архитектонског насле|а Ни{а и Ни{ке Баwе.

С.Тошева

Дела: Ку}а Стамболијских (1984, сада Кафана “Син|ели}”, ревитализација).

 

Библ.: Ни{ка твр|ава - ризница минулих епоха, Градина, бр.6, Ни{ 1977; Архитектонско насле|е градског подру~ја Ни{а, Ни{ки зборник, кw.6, Ни{ 1978, 25-39; Градитеqско насле|е Ни{ке Баwе, Гласник ДКС 22, Београд 1998, 111-114.