Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИQКОВИ] Сима

(1933, Београд - 1997, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1960). Запослен

у разним бироима и као наставник

на Архитектонском факултету у Београду

(1985 до смрти). Дугогоди{wи сарадник

Богдана Богданови}а под ~ијим

је утицајем и сам пројектовао меморијале.

Дела: Мотел у Великој Плани (1969);

Споменик у Wегу{има (1971); Стамбено

насеqе “8 ноември” у [типу (1973-

76, С.Круни}, С.Миqкови}, Д.Младенови});

Урбанисти~ко архитектонско ре-

{еwе стамбеног насеqа “Парк” у При{-

тини (1983, конкурсни пројекат, Д.Кова~

еви}, С.Миqкови}).

Библ.: (и Д.Му{катирови}, Д.Младенови}),

Пристани{на функција Београда,

Урбанизам Београда, бр.48, Београд

1978, 6-15; (и @ор` Попови}) Архитекта

Јосиф Букавац и wегово дело, Театрон,

бр.98, Београд март 1997, 61-66.

  Салон, 1975; Стојанови}, Мартинови},

1978, 243; Салон, 1981, 101; ЛЕЈ, 1987, 345.