Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАТОВИЋ Милан (1936, Славонски Брод - 2002, Нови Сад)

Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду (1961). Од 1963. радио у пројектном бироу “Архитект”.

У богатој градитеqској каријери пројектовао је ве}и број објеката стамбене намене, хотела, робних ку}а, домова културе и споменика револуције. У пројектанској каријери кре}е се од зрелог модернизма, преко одјека брутализма, да би на крају остварио неколико објеката нагла{ене пласти~ности на којима су приметни нагове{таји постмодернизма.

Од зна~ајних дела исти~у се рани пројекат за Породи~ну ку}у са пословним објектом у улици Васе Стаји}а (1964) у којој показује `еqу ка новим архитектонским формама и контрастима. По волумену исти~е се објекат Електровојводине (са Б.Иванови}ем, 1978) са касније догра|еним Диспе~ерским центром (1989), који атрактивним моделоваwем и пласти~ним обликом, као разултатом унутра{wе организације, представqа савремену и аутенти~ну архитектонску вредност.

В.Митровић

Дела: Стамбени блок, Јагодина (1967); Стамбене зграде на Београдском кеју, Нови Сад (1968); Робна ку}а, Ба~ка Паланка (1971), Хотел, Ин|ија (1972); Робна ку}а, са Б. Иванови}ем, Сремска Митровица (1978); Стамбени блокови, Ново насеqе, Нови Сад, са Б. Иванови}ем (1979); Стамбени блок, Ба~ка Паланка (1981); Робна ку}а “Норк”, Нови Сад (1982); Доградwа и реконструкција Института у Сремској Каменици (1984); Адаптација Синагоге за концертну дворану, Нови Сад (1986).

Библ.: Нека искуства примене ра~унара у архитектонском пројектоваwу, ДаНС бр. 8, Нови Сад, 1989

Општа лит.:  СалонСМ, 1977; СалонСМ 1981; СалонСМ, 1989.

Остала лит..  Форма 5, каталог изло`бе, Нови Сад 1974; Д.Крсти}, Ново у архитектури Новог Сада, Политика 30.9.1978; С. Јованови}, Архитектура у Војводини - седамдесете године, Архитектура бр. 176-177, Загреб, 1981; Д. Крсти}, Стамбени објекти. Ново насеqе, И етапа, ДаНС бр. 6, Нови Сад, 1986; С. Јованови}, Ин мемориам: Милан Матови} (1936 - 2002), ДаНС бр. 37, Нови Сад, 2002.