Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\УРА[КОВИ] Петар  (1940, Цетиwе)

Студирао у Београду (1959-1965). Запослен у разним бироима и у Гра|евинском предузе}у ВМС (2003 до данас).

Дела: Стамбено насеqе “Беле воде ИИ” (1973); Мотел на \ур|еви}а Тари (1974); Основна {кола у Кр~у (1974); АТЦ са пријемном по{том у @елезнику (1977); Основна {кола “14. октобар” у Кне`евцу (са А.\оки}ем, 1979); КП дом “Дубрава” у Истоку, Косово и Метохија (са А.Мутwакови}ем, 1979 - 1986); Стамбене групације “Б2” и “Б4” на Бановом брду (1986); Стамбено насеqе “Зора” у Срем~ици (1988, пројекат); Стамбена групација КЗ у насеqу Кне`евац - Кијево, (1986); Стамбени објекти П+3 у Гроцкој, (1986); Центар МЗ Кне`евац - Кијево, (И фаза, самопослуга, занатски центар, 1987); Стамбена групација “Пролетер” на Бановом брду (урбанисти~ко ре{еwе са А.\оки}ем, 1989); Стамбена групација Г1, ^укари~ка падина (1990); Дисконт АБЦ “Помурка” у Београду, (сада “Рибокомбинат - Београд”, 1990); Стамбено насеqе “Спортски центар” у Београду, (1989 - 1990); Стамбено насеqе “Беле воде”, групација К4 (1989, пројекат); Дом здравqа “Ресник” (1989, пројекат); Аутобуска станица “Зубин поток” (са ин` Владиславом Мати}ем, 1989, пројекат); Аутобуска станица “Лозница” (са ин` Владиславом Мати}ем, 1989, пројекат); Царинска испостава “Маки{“ (1989, пројекат); Тр`ни центар на Бановом брду (1991); Стамбена групација на Бановом Брду, Улица Кијевска (1992 - 1994); Стамбено пословни објекат у Смиqани}евој улици у Београду (1997 - 1999); Стамбени објекти Б13 и Б14, “Денкова ба{та” у Београду (са \.Боби}ем, 1996); Стамбени објекат Б10, “Денкова ба{та”, (са \. Боби}ем, 1996); Стамбени објекти “Бра}а Барух” у Београду (са \.Боби}ем, 1996); Стамбени објекат у Миријеву (1997); Стамбени објекат у улици Баба Ви{wиној у Београду (1997); Стамбено - пословни објекат у Улици кнегиwе Зорке (2006); Породи~на стамбена зграда у улици Кајмак~аланској у Београду (2006, адаптација); Конак у манастиру Калени} (2006); Манастир Де~ани - оградни зид са улазном капијом (са М. Јовин, 2006); Пе}ка патријар{ија - оградни зид са улазном капијом (са М.Јовин, 2006).