Извод из треећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАНИ] Т. Предраг  (1937, Ни{)

Студирао у Скопqу (1957 - 62). Запослен у предузе}у “Гра|евинар” и “Гра|евинарпројект” у Ни{у (1963 до пензионисаwа).

Јани} активно у~ествује у архитектонско - урбанисти~ком обликоваwу Ни{а, од првог пројекта за стамбено - пословни објекат на Тргу радни~ких савета (1964) до ентеријера кафеа “Мала касина” (2000). [ирок спектар објеката, од стамбено - пословних, преко робних ку}а, тр`них центара, хотела, административних зграда, позори{та, центара за рехабилитацију, до ентеријера, дали су модеран изглед граду и у многоме изменили структуру градског центра.

У области стамбене архитектуре Јани} полази од ~истих геометријских форми стварају}и склопове у којима доминирају правоугаони и квадрати~ни кубуси о ~ему сведо~и низ стамбено - пословних објеката у Булевару бра}е Таскови}а (1968-75) и на Тргу “14. октобар” (1974 - 77). У пројекту Центра за рехабилитацију у Враwској Баwи (1975) Јани} је исказао осе}ај за структурални ред и склад у обликоваwу масивног правоугаоног блока отворених форми. Покренутост облика и маса постигнута је па`qиво одабраним акцентима, уз ритми~ко про`имаwе хоризонтала и вертикала и органско уклапаwе у стрми терен, {то у великој мери доприноси да целина делује сна`но и убедqиво. Посебно се исти~е Луткарско позори{те у Ни{у (1975) са пријатним и удобним ентеријером ~истих облика, у коме доминира таваница, која својом декоративно{}у лепезастих облика даје специфи~ну атмосферу и топлину ~итавом амбијенту.

По~етком деведесетих година, Тргова~ко пословни центар “Кал~а” у Ни{у (1991-93) постаје визуелна доминанта града. Куби~ни облици обло`ени рефлектују}им стакленим повр{инама, у којима се огледа околни простор, приступи нагла{ени неокласи~ним порталима, зенитално осветqеwе преко засведених светларника и централне куполе, препознатqиви су мотиви градитеqства деведесетих, које Јани} примеwује на себи својствен на~ин утискују}и нове акценте у меморију града.

С.Тошева

Дела: Робне ку}е “Ни{промет” (1977), “Јадранка” (1979), “[ипад” (1980); Пословни центар “Wиенер Брокер” (1993, пројекат); Тргова~ко - пословни центар “Србија” (1995); Гарни хотел “Кал~а“ (1999); “Интерпол” у Та{кенту (2000).

Општа лит.:  Салон, 1977; Салон, 1978; Салон, 1979; Салон, 1980; Салон 1981.