Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РОГАНОВИ] Ирена

(1930, Скопqе)

Студирала у Београду (1949-55). Запослена

у Пројектном атеqеу "Облик"

(1955-57), Пројектном атеqеу “Обелиск”

(1957 - 60) и Пројектном атеqеу “Стадион”

(1960 - 92).

Своје градитеqско образоваwе Ирена

Роганови} је стицала крајем педесетих

година у атеqеима Б.Стојанови}а и А.

Брки}а у~е{}ем у пројектоваwу стамбених,

{колских и пословних објеката.

По~етком {ездесетих година прелази

у биро “Стадион”, који је изузетно успе{-

но водио М.Јанкови}. У овом бироу, она

развија свој самостални опус, суо~авају}

и се са новим архитектонским темама

и новим формама. Стамбено насеqе

“Стадион” је једна од најранијих

групација стамбених кула, “солитера” у

Београду (1960-65). Прилаго|авају}и

своју композицију доминантном природном

поло`ају и богатом зеленилу, она

је ритми~но распоредила волумене

ра~унају}и са блиским, али и далеким

визурама. Посебна вредност овог стамбеног

комплекса је у wеговој пуној хуманизацији

постигнутој изме|у осталог

бојом и гра|евинским материјалом,

опеком.

@ене су у српској архитектури оставиле

трага као успе{ни организатори

([тери}, Дивац) или као успе{ни др-

`авни слу`беници (На~и}, Ј.Катерини}).

Ирена Роганови} је једна од ретких

`ена која је успела да у српској

архитектури остави трага искqу~иво

као градитеq, дости`у}и у појединим

делима (Стамбено насеqе “Стадион”,

Конкурсни пројекат за Оперу) најви{е

пројектантске домете.

З.М.

Дела: Спортски центар “Та{мајдан”

(1964 - 67, М.Јанкови}, И.Роганови}, реконструкција

зграде некада{wе По`арне

команде) и Рекреациони центар (1990-

91, реконструкција и уре|еwе ентеријера);

Стамбени објекти у Главној ул. у

Александровцу (1963-65); Дом здравqа

у Сребреници (1963-65); Мала сала

Дома културе (Радни~ког универзитета)

у Новом Београду (1965, адаптација

и реконструкција ентеријера); Стамбена

зграда са По{том у Ра{кој (1965-

66); Стамбени објекти у Бајиној Ба{ти

(1965-68); Стамбени солитер у У`ицу

(1965-68); Стамбени објекти у Сребреници

(1967-68); Београдска опера (1974,

конкурсни пројекат); Стамбени објекти

у блоку изме|у улица Yона Кенедија и

Булевара Леwина у Новом Београду

(1977-80); Стамбена зграда у Главној

ул. у Братунцу (1988-90); Фабрика

трикота`е у Сувој Реци (1988-90);

Стамбена зграда у Главној ул. у Ку~еву

(1990); Комплекс Фабрике конфекције

“Олимп” у босанском гради}у Гра~аница

(1984 - 91).

  Стојанови},Мартинови}, 1978, 220, 224.