Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИВАН^ЕВИ] Димитрије  (1938, Кру{евац)

Студирао у Београду (1957-64). Запослен у разним бироима у Паризу (1965-69), Заводу за за{титу споменика културе града Београда (1970-73), предузе}у “Београд пројект” (1973-93) и приватном бироу “Иван~еви} - Бадwеви}” (1993 до пензионисаwа).

Дела: Зграда По{те и Аутоматске телефонске централе у Јагодини (1980, Д.Иван~еви}, З.Бадwеви}); Хотел “Qубови}” у Подгорици (1981, Q.Хорватов, Д.Иван~еви}, З.Бадwеви}).

 

Општа  лит.:  Салон, 1977, 19, 63; Салон, 1978, 40-41; Миленкови}, 1987, 150; [траус, 1991, 155, 222, 232-233, 265; Салон, 1994, 61.