Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПАЈКИ] МИТРОВИ]*

Зора

(1927, ^а~ак)

Дипломирала је на Архитектонском факултету

у Београду код проф. Николе

Доброви}а (1952). У Урбанисти~ком заводу

у Новом Саду (1955-62) ради као

самостални пројектант на разради генералног

урбанисти~ког плана, пројектоваwу

урбанисти~ких целина као и стамбених

и административних зграда. У

пројекту за управну зграду “Гво`|ар” у

@елезни~кој улици (1960) надовезује

се на искуства предратног модернизма

примеwују}и хоризонталне низове застакqених

повр{ина. Из тог времена искорак

~ини у пројектоваwу 40 метара

високих стамбених кула на Грбавици

(1965) које }е дуго времена представqати

улазне капије града. Следе}их

година бави се углавном пројектоваwем

индустријских комплекса са прате}

им садр`ајима у земqи и иностран-

ЛЕКСИКОН НЕИМАРА

306

Мом~ило Павлови}

М. Павлови},

З. Птрови},

А.Радојеви},

Дру{твени центар у

По`е{кој улици,

1970

З.Митрови}Пајки}

ству. Као директор и одговорни пројектант

успе{но води пројектни биро “Атеqе

11” у коме је остварила ви{е јавних

и стамбених зграда (1968 - 72). Из тог

периода поти~у и wена најзна~ајнија

дела из области колективног становаwа

где је класи~ном војво|анском материјалу

- опеци, удахнула нови `ивот кроз

атрактивну комбинацију са натур-бетоном

и карактеристи~ним прозорским

вертикалама као својеврсним модерним

кибиц - фенстерима. Зна~ајна достигну-

}а остварила је у пројектоваwу, дизајнираwу

и уре|еwу ентеријера за репрезентативне

објекте.

В. Ми.

Дела: Стамбени објекат у [умадијској

улици (1958); Стамбени објекат у М. Горког

(1966); Ма{ински факултет са институтом

(1966); Фабри~ки комплекси у

Ал`иру (1970); Ресторан “Златна медаqа”

са управном зградом (1971); Хотел

Сајам (1973); Базен и ку}а на језеру у

резиденцијалном комплексу Кара|ор-

|ево (1976); Стамбени блок у улици Коза~

инског (1976); Стамбени блок у улици

@арка Васиqева и Радни~кој (1977).

   В. Митрови}, Архитекта Зора Митрови}

- Пајки}, каталог изло`бе, Нови Сад,

1998, 1-48.

  СалонСМ, 1977, 1989.

  Рекордер висине, интервју, Дневник,

Нови Сад, 14.7.1963; \. Петрови}, Ново

лице Новог Сада, Политика, Београд, 5.

3.1965; Д. Крсти}, Ново у архитектури

Новог Сада, Политика, 30.9.1978; Ку}а

коју није прегазило време (интервју),

Политика, 8.9.1998; В. Митрови}, 10 година

Табакови}еве награде за архитектуру,

каталог изло`бе, Нови Сад, 2006.