Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НИЛЕВИ] Милена

(1952, Кру{евац)

Студирала у Београду (дипл. 1977). Запослена

у Опте гра|евинском предузе}у,

Подгорица (1977-78), Републи~ком заводу

за урбанизам и пројектоваwе, Подгорица

(1978 до данас).

Дела: Обнова Двора Бал{и}а, Улциw

(1983); Ентеријер Скуп{тине Цетиwе

(1998); Мултимедијална сала КИЦ-а

“Будо Томови}”, Подгорица (2005).