Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАК[И] Милица  (1937, Београд)

Студирала у Београду (1956 - 61). Запослена у урбанисти~ким институцијама (1963 до пензионисаwа).

Дела: Детаqни урбанисти~ки план Коwарника (1965, М.Зари}, М.Јак{и}, М.Јевти}, Р.Јанкови}); Детаqни урбанисти~ки план ИИИ реонског центра у Новом Београду (1970); ДУП Ретензије у Блоку 9 б у Новом Београду (1972); Детаqни урбанисти~ки план Спомен гробqа на Бе`анијској коси (1975); Детаqни урбанисти~ки план Ви{wице (1978); Нацрт детаqног урбанисти~ког плана Косан~и}евог венца (1990).

Библ.: Стамбена заједница као предмет просторног планираwа, Комуна, бр.7-8, Београд 1962; Оту|еwе у савременом граду, Урбанизам Београда, бр.4, Београд 1969, 72-74; О феномену амбијента у савременом граду, Архитектура урбанизам, бр.67, Београд 1972, 57-58; Ка методологији обраде аспекта за{тите културних добара у оквиру израде детаqних урбанисти~ких планова, Урбанизам Београда, бр.62, Београд 1981, 8-13; Михоqско лето старог Београда, изд. ИП Сигнатуре - Београд 2000; 

Општа лит.:  Салон, 1979; Салон, 1990; УрбСалон, 1992.

Остала лит.: (...ДУП Коwарник), Архитектура урбанизам, бр.41 - 42, Београд 1966, 50-51; (ДУП Тре}ег реонског центра у Новом Београду), Урбанизам Београда, бр.12, Београд 1971, 11-14; (ДУП Ретензије у Блоку 9 б у Новом Београду); Урбанизам Београда, бр.18, Београд 1972, 8 - 11; (ДУП Спомен гробqа на Бе`анијској коси), Урбанизам Београда, бр.34 - 35, Београд 1976, 20 - 21; (ДУП Ви{wице), Урбанизам Београда, бр.53 - 54, Београд 1979, 22 - 32.