Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] @орæ

 

(1930, Београд)

Студирао у Београду (1950-57). Запослен

као наставник на Гра|евинском

факултету (1957 до пензионисаwа 1995)

и истовремено на Факултету драмских

уметности (1989 - 95). Докторирао на

Архитектонском факултету у Београду

(1981).

Дела: Монта`ни “Орфеум” за летwе

забавне представе на простору Вра-

~арског платоа (1959, пројекат); ПТТ

одмарали{те на Див~ибарама (1970);

Хотелско туристи~ки објекат "Пине" у

Тивту (1982); Надградwа зграде Ма{инског

факултета (1988-97).

Библ.: Простори и објекти спектакла

антике, изд. Гра|евински факултет, Београд

1976; Историја архитектуре позори{

та, казали{та, гледали{~а и театара

Југославије и Европе, изд. Гра-

|евински факултет, Београд 1986; Зградарство,

изд. Гра|евински факултет,

Београд 1989 (друго изд. 1991); Генеза

и изглед позорнице Кwа`еско-србског

театра у: Зборник Матице српске за сценске

уметности и музику, Београд 1990,

115-134; (и Сима Миqкови}) Архитекта

Јосиф Букавац и wегово дело, Театрон,

бр.98, Београд март 1997, 61-66.