Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

]УР^И] Qупко

(Ли~ни подаци непознати)

Дела: Окру`ни суд у По`аревцу (1974-

77); Пословна зграда предузе}а “Нафтагас”

у Новом Саду (1980, пројекат, Q.

]ур~и}, А.\ор|еви}); Аутобуска станица

у Кикинди (1974-80).

  Салон, 1977, 49; Салон, 1981, 87-88.