Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДОВИ] Горан

(1962, Добој)

Студирао у Сарајеву (дипл. 1987).

Докторирао у Београду (2004). Запослен

у Републи~ком заводу за за{титу

споменика културе, Цетиwе (1987-92),

Јавно - комуналном предузе}у, Подгорица

(1992-2000), Гра|евинском факултету,

Подгорица (2000-02), Одсеку за архитектуру

Гра|евинског факултета,

Подгорица (2002-06), Архитектонском

факултету, Подгорица (2006, где и сада

ради).

Дела: Црква Света Тројица, Врака, Албанија

(1996-99); Пословни објекат “ЕЛА

- ЦЕНТАР”, Подгорица (2004); Музи~ка

{кола, Ник{и} (2006).