Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРОВИ] Милан

 

(1936, Београд)

Студирао у Београду (1956-61). Запослен

у разним пројектним и изво|а~ким

организацијама (1961-67), у Нигерији

(1967-89) и у Лондону (1989 до данас).

^лан РИБА (од 1996).

Дела: Робна ку}а на Славији (1964, конкурсни

пројекат, П.Красојеви}, Б.Хајдин,

С.Фотири}, М.Петрови}); Кано Стате

Сецретариат (1967-76, са коауторима)

Магwан Wатер Ресторан у граду Кано,

Нигерија (1967-76); Гидан Муртала -

Градска ку}а у граду Кано, Нигерија

(1967-76); ^етири градске капије у

средwевековном фортификационом

зиду града Кано, Нигерија (1977-89).