Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\ОР\ЕВИ] Драгутин

(1866, Лозница - 1933, Београд)

Студирао у Београду и Карлсруе-у

(дипл. 1893). Запослен у Министарству

гра|евина (1893-1905) и на Техни~ком

факултету у Београду (1905-1933).

Као нема~ки |ак, \ор|еви} је био наклоwен

дисциплинованом придр`аваwу

академског метода који је полазио од

прикладности појединих облика садр-

`ају објекта и који је романти~не призвуке

дозвоqавао једино у обликоваwу

војних објеката (Касарна ВИИ пука у Немаwиној

ул, 1907). \ор|еви}еве гимназијске

зграде (Друга и Тре}а му{ка

гимназија у Београду, Гимназија у Ваqеву,

1906-10) пример су академске смирености

која би требало да је основа

{коловаwа, сигурности заснованој на

вероваwу у непромеwивост обрасца.

Из ових разлога \ор|еви} је неминовне

утицаје владау}е сецесије дозволио

једино у обликоваwу Продавнице

надгробних споменика \ованија Бертота

у Рузвелтовој улици (1911), уверен да

су облици изван историјског насле|а

примеwиви једино у ономе {то није посве}

ено реалном свету.

З.М.

Дела: Зграда Окру`ног суда на Тргу

Николе Па{и}а у Београду (око 1900,

сру{ен око 1955); Дом дру{тва “Краq

Де~ански” на углу ул. Делиградске,

Тир{ове и краqа Милутина (око 1900,

сру{ен око 1965, Д.\ор|еви}, М.Рувиди});

Ку}а Михаила Милованови}а у

Париској 12 (1904); Зграда Основне {коле

у Алексинцу (по~. 20.в., Д.\ор|еви},

Д.@иванови}); Зграда Основне {коле

у Прокупqу (по~. 20.в., Д.\ор|еви}, Д.

@иванови}); Палата САНУ (1912-24, Д.

\ор|еви}, А.Стеванови}); Зграда Универзитетске

библиотеке “Светозар Маркови}”

(1921-26, Д.\ор|еви}, Н.Несторови}).

  [ематизам, 1895-1905; Изло`ба,

1912, 44; Стојанови}, 1912, 16, 32, 41,

95; Н.Несторови}, 1937, 74, 77, 85-86;

Б.Несторови}, 1954, 173, 171; Круни},

1954, непаг.; Б.Несторови}, рук., 341,

343, 376-377, 387, 389, 392-396, 407,

412, 422, 428-429, 431-432, 462-463, 516-

517, 531, 553, 575; Маневи}, 1972, 14,

17, 36, 79; Б.Несторови}, 1973, 340, 343-

344, 378; Б.Несторови}, Преглед, 1974,

142, 153, 156, 158, 160-162, 166-167;

Стојанови}, Мартинови}, 1978, 109;

\ури} Замоло, 1981, 36-39, 130, (181-

184); ЛЕЈ, 1984, 380.

  Светлана Неди}, Зграда Тре}е београдске

гимназије, Свеске Дру{тва истори~

ара уметности Србије, бр.16,

Београд 1985; Светлана Неди}, Зграда

Друге београдске гимназије, Годи{wак

града Београда, кw.XXXВИИИ, Београд

1991, 127-134.