Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИВАН^ЕВИ] Светлана  (1946, Београд)

Студирала у Београду (дипл. 1969). Запослена у Заводу за за{титу споменика културе града Београда (1970 до данас).

О~уваwе и за{тита градитеqског насле|а разли~итих епоха, од римских терми до раско{них здаwа из 19. и 20. века, главно су стру~но и професионално опредеqеwе С.Иван~еви} као архитекте конзерватора Завода за за{титу споменика културе града Београда. Раде}и на ви{еслојним пословима реконструкције и рестаурације, самостално или у стру~ним тимовима, успе{но је ре{авала проблеме уно{еwа савремених намена у споменике културе Београда и Земуна. Амам кнеза Мило{а (са М.Деди}, Б.Стојанови}ем и Б.Тму{и}) и Вукова заду`бина (рестаурација фасаде С.Николи}) добиле су нову намену произа{лу из по{товаwа аутенти~ног функционално - конструктивног склопа насле|еног из про{лости.

Вукова заду`бина (1986, 1997), као један од најстаријих објеката на Теразијском платоу, знала~ки је реконструисана и ревитализована. Богата орнаментика фасаде у српско - византијском стилу презентирана је у пуном сјају, док је луксузном ентеријеру са декоративном пластиком, облогама у ламперији, {туко мермеру и раско{ним зидним сликама, вра}ен стари изглед.

Истинским разумеваwем естетског и историјског зна~аја културних добара, С. Иван~еви} је, у многобројним пројектима за{тите репрезентативних здаwа из про{лости, на стру~ан на~ин испоqила пуно по{товаwе wихових архитектонских и спомени~ких вредности.

С.Тошева

Дела: Спаси}ева заду`бина (1994-98, са М. Деди} - Никитови}); Универзитетска библиотека (1979-96; са М.Деди} - Никитови}); Ку}а краqа Петра (1998, са М.Деди} - Никитови}); Земунска гимназија (1997-98, са М.Деди} - Никитови}); Ентеријер Народне скуп{тине (2000, све реконстркције).

Библ.: Methods applied for preserving remaints of architectural monuments from the Roman period on the therritory of Belgrade, Conservation of historic structures,17 - 29 септембар, York 1978; Комплекс Министарства просвете. Могу}ност ревитализације, Насле|е 1, Београд 1997, 111 - 118.