Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТОЈАКОВИ] Владета

(1925, Београд - 1997, Београд)

Студирао у Београду (1945-51). Запослен

у војним установама (1951-53),

пројектном заводу Србије (1953-54),

“Санпројекту” (1954-73) и Заводу за

изградwу града Београда (1973-90).

Стојакови} је у свом радном веку изузетно

успе{но спојио две своје младала~

ке qубави: према медицини и према

архитектури. @ивот је посветио пројектоваwу

и изградwи медицинских установа.

Веома рано, ве} крајем педесетих

година, изградио је запа`ени Институт

за за{титу менталног здравqа

у Палмоти}евој улици у Београду (1959-

62) указују}и нам да је могу}е ве{тим

поступцима једну медицинску установу

уклопити у градски амбијент.

Током {ездесетих година изградио је

низ хирур{ких павиqона (Кладово,

1964; Косовска Митровица, 1966; Пе},

1966), да би свој богати опус сјајно завр-

{ио монументалним здаwем Клини~ког

центра (1970-85, са Д.Балзареном, у

каснијој фази и Ј.Ерцеговац, О.Николи}).

Гра|ен ду`е од једне деценије,

овај монументални објекат доминира

комплексом Медицинског факултета

на Вра~ару, обједиwују}и на модеран

на~ин врхунску медицинску технологију

и техноло{ка и обликовна достигну}

а модерне светске архитектуре седамдесетих

година.

З.М.

Дела: Хигијенски завод у Суботици

(1955); Болница у Враwу (1962); Болница

у Новом Пазару (1963); Институт

за судску медицину Клини~ког центра

Србије у Делиградској ул. у Београду

(1978); Медицински центар (Дом здравqа

и Болница) у Прокупqу (1978).

  Салон, 1982, 68.