Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕН^ Фраwа (старији)  (1867, Земун - 1967, Земун)

Образовао се као занатлија, бравар, у Бе~у, Пе{ти, Београду (током друге половине осамдесетих година 19.в.) и као зидарски помо}ник у Салцбургу (1889- 1894). Године 1894 поло`ио у Загребу испит за овла{}еног гра|евинског мајстора (Баумеистер).

Дела: Српски дом у Сремској Митровици (1894); Стамбена зграда у Светосавској 19 (1895); Ку}а Јелене Јованови} у Леwиновој 17 (1900); Ку}а Магдалене Освалд у Главној ул. 4 (1904); Ку}а Јохана Харастија у Бе`анијској 34 (1904); Ку}а апотекара [трајма у Бе`анијској 16 (1907); Ку}а Катарине Мракови} у Главној ул. 12 (1907); Ку}а Катарине Браун у Главној ул. 36 (1907); Ку}а Самуела Дој~а у Главној ул. 51 (1909); Сопствена ку}а у Ул. \уре \акови}а 4-8 (1909, други спрат догра|ен 1913); Ку}а Мавре Биндера у Ул. Соwе Маринкови} 4 (1911); Надгробна капела апотекара Тре{~ика на Католи~ком гробqу (1906).

Основна лит.:   Миодраг Даби`и} и @еqко [каламера, Земунски градитеq Фраwа Јен~, изд. Музеј града Београда, Београд 1968.