Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СИНОБАД* ПЕТРОВИ]

Драгана

(1944, По`аревац)

Студирала у Ни{у (1962-67, Одсек за

архитектуру Гра|евинског факултета).

Запослена у Заводу за комунално уре-

|еwе Ни{а (1968-69) и Заводу за урбанизам

у Ни{у (1969 до данас).

Дела: Детаqни урбанисти~ки план Клини~

ког центра у Ни{у (1977); Просторни

план града Ни{а (1992); Просторни

план посебне намене за предео Си}ева~

ке клисуре (1994); Генерални урбанисти~

ки план Врwа~ке баwе (1996).

Библ.: За национални парк "Си}ева~ка

клисура" у: Град у екологији - екологија

у граду, Ни{ 1996, 3-7; (ед.) Цитy цасе

студy, изд. Yугослав Натионал Хабитат ИИ

Цомееитее, Ни{ 1996.

  СалонУрб, 1992; СалонУрб, 1994;

СалонУрб, 1996.