Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАМБОЛИ] Милун

(1948, Иваwица)

Студирао у Београду (1967-74 и 1978-

80). Запослен у Заводу за изградwу града

Београда (1976-93). Самостални аутор

(1993 до данас).

Стамболи}ев опус обухвата три разли-

~ите врсте дела: теме из области меморијалне

архитектуре, из области архитектуре

јавних објеката и породи~них

ку}а.

У области меморијалне архитектуре допринос

М.Стамболи}а је најве}и. Wегова

наклоност ка ликовним уметностима

и истра`иваwима геометријских симбола

и природног окру`еwа, огледа се

у низу конкурсних ре{еwа, пројектованих

и изведених дела. У Спомен обеле`

ју у руднику Столице (1980) склопом

полулукова од камена подгра|ених

~ели~ним ребрима Стамболи} исцртава

обрисе друге Југославије. У Спомен

обеле`ју сру{ене `елезни~ке станице

на обали Дунава у Земуну (1982)

композицијом аутенти~них остатака

про{лости: комадом напу{тене пруге,

стилским ливеним стубовима, сидром

и ла|арским везовима покре}е безброј

асоцијација.

У области јавних објеката Стамболи}

примеwује “хигх-тецх” тенденције у пројекту

Техноекономског блока Клини~ког

центра у Београду (1977-86) и низу сли~-

них пројеката мултифункционалних бензинских

станица (1978-94). Пуристи~ки

модел примеwује на објекту Института

електронске индустрије у Земун поqу

(1985-87). У не{то каснијој фази Стамболи}

еви пројекти пословних објеката

у Макензијевој улици (1984-89) и Француској

улици (1991-92) прибли`авају се

архитектури Постмодерне на један опрезан

и рационалан на~ин.

Стамболи} је најбли`и сопственим

коренима у гра|еwу породи~них ку}а.

Јо{ увек `ива градитеqска култура

златиборске ку}е, покривене и пло-

~ама од {криqца, јесте идеал коме те-

`и у концепцији, ви{е него у пресликаваwу

облика.

З.М.

Дела: Ку}а за одмор у Ба}евцу (1978);

Наставни блок Клини~ког центра у

Београду (1978, пројекат); Типска бензинска

станица Београд (1978, конкурсни

пројекат, М.Стамболи}, М.Милосавqеви});

Спомен парк и спомен обеле`

је `ртвама фа{исти~ког терора на

Тиси у Бе~еју (1978, конкурсни пројекат,

М.Стамболи}, М.Милосавqеви}, Е.

Стамболи}, вајар); Дом здравqа у

Иваwици (1979-83, П.Вулови}, М.Стамболи});

Партизанска гробница на Кати}

ском гробqу код Иваwице (1980);

Занатски центар у ^а~ку (1984, проје-

кат); Систем мултифункционалних бензинских

станица Загреб (1985, конкурсни

пројекат, М.Стамболи}, М.Милосавqеви});

Спомен комплекс Јајинци

(1986, конкурсни пројекат, М.Стамболи},

Г.Мартинови}, Е.Стамболи}, вајар); Ку-

}а за одмор у Брезови (1987); Еколо{ка

монта`но-демонта`на ку}а (1993, конкурсни

пројекат); Реконструкција и доградwа

пословног објекта у Доситејевој

улици у Београду (1997-98, пројекат, М.

Стамболи}, Л.Стамболи}).

  Салон, 1979, 124-125; Салон, 1981, 159;

Салон, 1982, 68; Салон, 1984, 80; Салон,

1987; Салон, 1988.

  Дејан Е}имови}, Последwа станица,

Квадарт бр.1, 1994; Зоран Маневи}, Милун

Стамболи}, Билтен 04, изд. Клуб

архитеката, Београд, новембар 1997, 4.