Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НИЛЕВИ] [пиро

(1950, Подгорица)

Студирао у Београду (дипл. 1976). Запослен

Оп{те гра|евинском предузе-

}у, Подгорица (1976 - 78), Републи~ком

заводу за урбанизам и пројектоваwе,

Подгорица (1978-84), Оп{тини Подгорица

(1984-88), РЗУП-у, Подгорица (1988-

89), и сопственом Пројектном бироу

“Деа”, Подгорица (1989 до данас).

Дела: Спортски центар, Кола{ин (1992-

93); Робна ку}а, Тиват (1983); Дом здравqа,

Пqевqа (1998).