Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

ОДАВИ] Славко

(1932, Вр{ац)

Дипломирао је на Архитектонском факултету

у Београду у класи проф. Богдана

Несторови}а (1951). У свом богатом

градитеqском опусу пројектовао је

бројне објекте разли~итих намена - стамбене

зграде, индустријске објекте, дру{твене

и пословне зграде. Најви{е домете

достигао у пројектоваwу здравствених

објеката и установа од којих се

волуменом и квалитетним просторним

ре{еwима исти~у домови здравqа на

Лиману, улици Змај Огwена Вука и новосадска

Поликлиника. Карактеристике

Одави}еве архитектуре су флексибилност

и функционалност ре{еwа, рационалност

у кори{}еwу простора и хуманост

у третману целина и архитектонских

детаqа. Сваком пројектном задатку

посве}ивао је педантну професионалност,

знаwе и искуство негују}и “словена~

ку {колу” у приступу пројектоваwу

здравствених установа. Истицао се

перфекцијом у разради сло`ених медицинских

захтева у односу на архитектонска

ре{еwа и комуникационе баријере.

В.Ми.

Дела: Здравствене станице: @абаq,

Ка~, Ковиq, Ба~ки Петровац, Сремска

Каменица, Бе~еј, Нови Сад (1965-70),

Дом здравqа, Лиман ИИИ; Дом здравqа,

Ново насеqе; Дом здравqа, улица Змај

Огwена Вука, Поро|ајни блок и Поликлиника

Медицинског факултета (1970-

1980)

  С. Јованови}, Славко Одави}, архитекта,

Енциклопедија Новог Сада, св.

18, Нови Сад, 2001; В. Митрови}, Архитекта

Славко Одави}, каталог изло`-

бе, Нови Сад, 2004, 1 - 24; В. Митрови},

10 година Табакови}еве награде за архитектуру,

каталог изло`бе, Нови Сад,

2006.