Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НАСТИ] Дејан

(1926, Бјеловар, Хрватска)

Студирао у Београду (дипл.1953). Запослен

у предузе}у “Архитектура и урбанизам”

(1953 - 56) а потом као наставник

на Архитектонском факултету у Београду

до пензионисаwа 1991.

Архитектонски опус Насти} остварује у

{ироком распону архитектонских тема,

од стамбених, административних, {колских

до туристи~ко - угоститеqских објеката.

Свој стил формира током педесетих

година под утицајем београдске

{коле архитектуре која у то време

негује неортодоксни функционализам.

Постепено, у оквиру интернационалног

стила, гради пре~и{}ену ли~ну архитектонску

лексику (Стамбена зграда у

Страхиwи}а Бана ул. у Београду, 1953).

Посебан вид wеговог рада огледа се у

хотелским објектима прилаго|еним непосредној

околини. У духу модерне архитектуре,

реинтерпретира елементе

традиционалне ку}е балканског поднебqа,

студиозно користи и афирми{е коси

кров (Мотел “Липова~ка {ума”, 1969;

Хотел “Див~ибаре”, 1971, 1973-77).

Главно дело, Саобра}ајни факултет

(1977 - 79), сублимира Насти}ев метод

уздр`аног и проми{qеног архитекте

који свој израз пости`е следствено строго

одабраној архитектонској логици у

духу интернационалног стила. Зграда

се одликује јасном и ~истом формом

нагла{ене структуре. Равноте`ом хоризонтала

и вертикала успоставqен је

хармони~ан однос функције, облика и

ликовности.

У~ествује на конкурсима и осваја ви{е

награда. Све ва`није објекте пројектује

и гради у јединственом процесу, од

споqа{wе архитектуре до ентеријера.

Q.М.А.

Дела: Пословна зграда у Кнез Михаиловој

ул. у Београду (1960); Хотел “Београд”

у Београду (1970, реконструкција);

Централне |а~ке кухиwе у Ваqеву,

Кру{евцу и Пироту (1980, 1981); Хотел

“М” са ~етири звездице у Булевару ВЈ у

Београду (1980); Туристи~ки центар у

Ба{кој води (1980); Дом културе, позори{

те и биоскоп у Ковину (1985).

  Изло`ба, 1958, 86; Стојанови}, Мартинови},

1978, 112, 190-191; Салон, 1979,

134-135; ЛЕЈ, 1987, 447; Миленкови},

1987, 114; [траус, 1991, 154 - 155.

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

295

Н

Ј. Најман

Д.Насти}

Д.Насти},

Хотел на

Див~ибарама,

1971, 1973 - 77

  Александар Миленкови}, Октобарска

награда Београда за архитектуру.

Похвала скромности, Политика 26.10.

1979, 15; Милорад Јевти}, Пресудна

разлика, НИН 17.2.1980, 39.