Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЗДРАВКОВИ] Иван (1903, По`аревац - 1991, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1928). Боравио у Паризу (1928 - 30). Запослен у Средwетехни~кој {коли у Београду (1932 - 38), Музеју кнеза Павла и Народном музеју у Београду (1938 - 44), Заводу за за{титу и нау~но проу~аваwе споменика културе СР Србије (Савезном институту за за{титу споменика културе и Републи~ком заводу за за{титу споменика културе) 1945 до пензионисаwа 1974).

Дела: Стамбена зграда у Ул. Светогорској 53 а (1936).

Библ.: Модерна архитектура и wен социјални зна~ај, Београд с.д. (1940); Моји први кораци у раду на конзервацији споменика културе. Се}аwа конзерватора, изд. Републи~ки завод за за{титу споменика културе, Београд 1982, 29-36; Конзерваторски принципи и методи, изд. Дру{тво конзерватора Србије, Београд 1982.

Општа лит.:  Изло`ба, 1928, 4; ЕЛУ, 1966, 608; Мартинови}, 1973, 24-25, 75, 79; Б.Несторови}, Преглед, 141, 143, 163; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 110; Брки}, 1992, 63.

Остала лит.:  Зоран Маневи}, Признаwе једној упорности. Разговор са арх. Иваном Здравкови}ем, добитником Ордена са црвеном заставом, ИТ новине, Београд 28. 6.1974, 9; М.Томи}, Разговор с Иваном Здравкови}ем. За дуг `ивот споменика културе, Политика 26.7.1974, 14.