Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДОВАНОВИ] Ду{ан

(1948, Апатин)

Студирао у Београду (дипл. 1971) Запослен

у ви{е гра|евинских предузе}а

до 1980. Одговорни пројектант у “План

а.д.” (1980 до данас).

Радованови}ева пројектанска каријера

везана је углавном за Нови Сад и околна

насеqа. У области пројектоваwа архитектонских

објеката радио је на индустријским,

јавним и стамбеним зградама.

Током осамдесетих година израдио

је пројекте за ви{е ентеријера и

породи~них ку}а. Пројектанску зрелост

дости`е током деведесетих, раде}и

углавном стамбене и стамбено-пословне

објекте.

Ме|у првим зградама исти~е се стамбена

зграда у Косовској улици (1989-

90) где најавqује ауторски приступ

колективном становаwу кроз јасну диспозицију

стамбених јединица и нагла-

{ен приземни појас у контрасту опеке

и зиданих маса, {то објекту даје хуман

колорит. На стамбено - пословном блоку

у суседној улици \ор|а Рајкови}а

(1991-92) појавqују се угаоне вертикале

које }е касније прерасти у карактеристи~

не куле као и отворено двори{

те гра|ено у декоративној опеци

високог изво|а~ког квалитета. Од средине

деведесетих израдио је ви{е пројеката

за стамбене блокове крупнијих

димензија у новосадском Новом насеqу.

У стереометријском обликоваwу

стамбених блокова спроводи ~ист концепт

стварају}и квалитетан амбијент

адекватан функцији становаwа. По моделу

стамбене зграде на Булевару Слободана

Јованови}а (1993-94) пројектује

насеqе “Савина” у Новом насеqу (1993-

96) које се гради у етапама а урбанисти~

ко - архитектонски је обликовано у

виду затворених блокова са пространим

партерно уре|еним двори{тима.

Мада су на објектима присутне реминисценције

на локалну градитеqску

традицију, другостепена пластика и архитектонски

украс су изоставqени тако

да су објекти ли{ени суви{них декоративних

елемената. Суздр`ану употребу

историјских цитата примеwује и

на стамбено - пословном објекту “Свилара”

у Косовској улици (1999-2000) где

се поред препознатqиве концепције

нагла{ених угаоних кула и знала~ки

употребqене опеке као традиционално

локалног материјала исти~е занатска

солидност градwе. На стамбеним блоковима

крупних димензија на савремен

на~ин обликује класи~не архитектонске

поставке комбинују}и зидане масе

и опеку ~име објекти добијају изглед

мини града.

В.Ми.

Дела: Пословно - занатски центар у

улици Пере Попади}а (1991); Стамбено-

пословна зграда у Косовској улици

(1991); Тргова~ко-занатски центар у

[ајка{у (1991); Стамбени објекат Б3 и

Б4 у Новом насеqу (1992); Стамбенопословни

објекат у Србобрану (1995);

Ви{енаменски објекат “Електро-Војводине”

на Рибарском острву (1997); Стамбени

објекат у улици 1300 каплара (1999).

  М.Милидрагови}, Д.Крсти}, Реализације

новосадских архитеката (1989-1994),

ДаНС, бр. 9-10, Нови Сад 1994; С.Јованови},

Коментари поводом годи{wе

Награде архитектуре Новог Сада,

ДаНС 12/1995.