Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛЕНАР^И] Леонид (1932, Београд)

Дела: Центар Новог Београда (1959-60, конкурсно урбанисти~ко ре{еwе, У.Мартинови}, Л.Ленар~и}, М.Глави~ки, М.Мити}, Д.Миленкови}); Стамбени објекти у Блоку 21 у Новом Београду (1960-64, М.^анак, М.Мити}, Л.Ленар~и}, И.Петрови}.

Општа лит.:  Мамбриани, 1969, 156; Маневи}, 1972, 33; Белоусов, 1973, 104; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 54, 229-230.