Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СЕКУЛИ] Милан

(1895, Сремска Митровица - 1970,

Београд)

Студирао у Будимпе{ти (дипл.1919). По

преласку у Београд (1920) оснива предузе}

е “Архитект” (са Д.Бра{ованом и

М.Петрови}ем-Обу}ином). Бавио се прете`

но предузима{твом и изградио неке

од најзна~ајнијих објеката, зграду Бановине

у Новом Саду, палату “Албанија”

и др.

Дела: Зграда дневног листа “Политика”

у Македонској 31 (1921); Стамбена зграда

на углу ул. Светогорске и Влајкови}

еве (1925); Ку}а адвоката Аркадија

Милети}а у Ул. Yорyа Ва{ингтона

9 (1926); Сопствена ку}а у Ул. Високог

Стевана 2 а (1929); Зграда Трговинске

коморе у Новом Саду (1930); Заду`-

бина \оке Влајкови}а у Влајкови}евој

5 (1932); Ку}а Смиqке Гаврилови} у

Ул. Зелени венац 4 (1935).

  Изло`ба, 1931, 10; Мартинови}, 1973,

18, 24-25, 75; Б.Несторови}, 1973, 378.