Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КЕКОВИ] Александар  (1939, Цетиwе)

Студирао у Београду (дипл.1963). Запослен у предузе}у “Енергопројект” (1964-78) и на Архитектонском факултету у Београду (1978 до пензионисаwа).

Дела: Цветна тераса у Будви (1966); Хотел “Панорама” на Златару (1968-69); Хотел “Прибој” у Прибојској баwи (1968); Робна ку}а “Инеx” у Смедереву (1970); Стамбено насеqе “Годомин” у Смедереву (1970-71); Обдани{те у Смедереву (1970-72); Хотел “Аруа” у Уганди (1972, пројекат); Земаqска сателитска станица у Иваwици (1973-74); Стамбени блокови у Смедереву (1973-78, М.[тери}, А.Кекови}, П.Па{и}); Конгресни центар у Кадуни, Нигерија (1974); Дом здравqа у Барајеву (1974-75); Градски хотел у Смедереву (1975, пројекат); Амбасада Југославије у Берну (1975-76); Осмогоди{wа {кола у Будви (1976); Пословна зграда предузе}а “Енергопројект” у Булевару Михаила Пупина у Новом Београду (1976-82); Хотел “Гранд” у Цетиwу (1977-84, А.Кекови} са Р.Yанки}ем); Дом здравqа у Неготину (1977-80); Хотел “Отрант” у Улциwу (1980, пројекат); Одмарали{те “Електродистрибуције” на Копаонику (1980-81, конкурсни пројекат, А.Кекови}, Д.Кекови}, Р.Лауш{еви}); Пословни блок “Нафтагас” у Новом Саду (1985 - 2000, А.Кекови}, З. @упаwевац, И.Панти}); Пословна зграда “YУ Цоммерце” (1987-88, пројекат); Клуб “Медитеране” у Пако{тану (1989- 90, А.Кекови}, Б.^аки}, Р.Yанки}).

Библ.: Стамбени блок 30 у Новом Београду, Архитектура урбанизам, бр.82, Београд 1979, 5-7;

Основна лит.:   Зоран Маневи}, Кекови}, изд.САС, Београд с.д. (1991)

Општа лит.:  Салон, 1974; Салон, 1975; Салон, 1976, 17; Салон, 1977, 32-34; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 243; Салон, 1979, 32-33; Салон, 1981, 47; Салон, 1982, 79; Миленкови}, 1987, 79, ЛЕЈ, 1987, 35; 178-180; Салон, 1988; Мла|енови}, 1989 / 2, 17-20; [траус, 1991, 88-89, 200-201; Брки}, 1992, 234-245.

Остала лит.: Милица [тери}, Хотел “Панорама” код Нове Варо{и, ^овјек и простор, бр.3, Загреб 1970, 1-3.