јху

 

АУТОБИОГРАФСКИ ИСКАЗ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

 

МИЛАН МИОДРАГОВИЋ, Самостални уметник  Истакнути уметник примењених уметности и дизајна Добитник НАГРАДЕ за ЖИВОТНО ДЕЛО 2013. г.

Рођен у Београду1941.године.

ОБРАЗОВАЊЕ  Студирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1959-966.) Специјализовао индистријски дизајн архитектонских елемената у фирми Jul Möller&Eric& Koshagen Копенхаген - Данска (1967-1968)  Похађао постдипломске студије из просторног планирања (амбијенталне целине)  на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1972-1973.)

 

СТАТУС  од 1961. до 1967, самостални филмски радник асистехт сценографије, архитекта филма и сценограф.  од 1967. до 1973. добио статус самосталног уметника примеwених уметности и дизајна  од 1973. до 1977. директор Центра за анализу и пројектоваwе просторних система у Београду  од 1978. до данас ради као самостални уметник  од 1978. до 1991. ради у оквиру ТРЗ самосталних уметника УЛУПУДС "БЕОГРАД, коју је, уз  сагласност СИЗ , основао са колегама (Ото Лого, Небој{а Деqа, Ранко  Маскарели, Слободан Радованови}, Владислав Ла{и} и Јосип Пиласанови})  Звање Истакнутог уметника примеwених уметности и дизајна додеqено му је 1986. године

ЧЛАНСТВО У УМЕТНИЧКИМ УДРУЖЕЊИМА  Члан је Удру`еwа филмских уметника Србије (УФУС), Секција сценографије од 1965. године  ^лан Дру{тва архитеката Београда (ДАБ / САС) од 1965. године  ^лан је Удру`еwа ликовних уметника примеwених уметности Србије, (УЛУПУДС) од 1967. године.

БИРАН ОД КОЛЕГА ^ЛАНОВА УЛУПУДС за :  ^лан секретаријата Дру{тва архитеката Београда  ^лана уметни~ког савета УЛУПУДС  ^лан председни{тва УЛУПУДС  Делегата УЛУПУДС у Извр{ном одбору СИЗ за уре|еwе Кнез Михајлове улице  Делегата свих уметни~ких удру`еwа у СИЗ културе оп{тине Стари Град  ^лана Извр{ног одбораа и Председника синдиката самосталних уметника УЛУПУДС

СТРУ^НА АНГА@ОВАWА  Стру~ни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)  Стру~ни сарадник Института за системе планираwа и управqаwа (ИСПУ) ,  Центар за анализу и пројектоваwе просторних система (ЦАППС)

ОБЛАСТИ РАДА И СТВАРАЛА[ТВА

СЦЕНОГРАФИЈА  ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН  ГРАФИ^КИ ДИЗАЈН  ЕНТЕРИЈЕР  АРХИТЕКТУРА  АМБИЈЕНТАЛНИ МАЛИ УРБАНИЗАМ

2

ЗНА^АЈНИЈИ РАДОВИ И НАГРАДЕ И ПРИЗНАWА  НА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ, СПСКИМ, БЕОГРАДСКИМ И КОНКУРСИМА ПОЗВАНИХ АУТОРА

СЦЕНОГРАФИЈА  Пулски филмски фестива / СРЕБРНА АРЕНА 1966 за филм САН у целини (ауторски тим)  УСУФ / ПЛАКЕТА поводом 25 ГОДИНА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФИЛМА

ГРАФИ^КИ ДИЗАЈН  Југословенски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фирме ЕНКЕР-Енергоинвест, Те{аw ПРВА НАГРАДА  Југословенски конкурс за АМБЛЕМ ИИ конгреса самоуправqа~а у Сарајеву ПРВА НАГРАДА Југословенски конкурс за ПЛАКАТ повогом ИИ конгреса самоуправqа~а у Сарајеву ПРВА НАГРАДА  Југословенски конкурс за ЗНАК Института за кукуруз, Земун Поqе ПРВА НАГРАДА Српски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фабрике наме{таја ПРОГРЕС, ПРВА НАГРАДА Југословенски конкурс позваних за ЗНАК Једрили~арског савеза Југославије ПРВА НАГРАДА Београдски конкурс за ПЛАКАТ / Сто година од ро|еwа ЛЕWИНА аутор фотографије Зоран Секулови} ПРВА НАГРАДА Југословенски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фирме НИТЕX, Ни{ ДРУГА НАГРАДА Југословенски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фирме ДОНИТ, Медводе ДРУГА НАГРАДА Српски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фирме МАГ, Београд ДРУГА НАГРАДА Београдски конкурс за ПЛАКАТ / Дан победе над фа{измом (25 година) аутор фотографије Зоран Секулови} ДРУГА НАГРАДА / прва није додеqена / увр{}ен у колекцију полити~ког плаката у Кини Београдски конкурс за ПЛАКАТ / 25 година КУД Београда аутор фотографије Зоран Секулови} ДРУГА НАГРАДА Југословенски конкурс за ЗНА^КУ X Конгреса СКЈ ТРЕ]А НАГРАДА Југословенски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил Qубqанске банке ТРЕ]А НАГРАДА Југословенски конкурс за ЗНАК и ку}ни стил фирме АМОРТИЗЕР, При{тина ТРЕ]А НАГРАДА

3

АРХИТЕКТУРА Српски конкурс за ПАВИQОН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ на ЕXПО2010 у [ангају коаутори арх.Наталија МИОДРАГОВИ] и арх.Дарко КОВА^ЕВ ДРУГА НАГРАДА / РАД УСВОЈЕН И РЕАЛИЗОВАН Инвеститор Влада Републике СРБИЈЕ  Конкурс позваних за ЦРКВЕНИ ДОМ "Свети Симеон" уз цркву Свети САВА у Диселдорфу Пројекат, изме|у пет, УСВОЈЕН од урбаниста града Диселдорфа и РЕАЛИЗОВАН Инвеститор Средwеевропска епархија СПЦ Парохија и Црквена оп{тина Диселдорф Рад аутора одликовао Wегова светост КОНСТАНТИН, епископ средwоевропски  СТАМБЕНИ БЛОК 61 / ОБЈЕКТИ у систему РАД-БАЛАНЦY, Нови Београд Номиновани за ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ Београда за архитектуру 1980, године Номиновани за БОРБИНУ НАГРАДУ за атхитектуру 1981, године Инвеститор ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДWУ БЕОРАДА и ГРА\ЕВИНСКА УПРАВА ССНО РЕСТОРАН ДРУ[ТВЕНЕ ИСХРАНЕ сада ЦОМТРАДЕ Номинован за ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ Београда за архитектуру 1986, године Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО",  ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА - ОБРЕНОВАЦ Номинован за ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ Београда за архитектуру 1988, године Инвеститор ГРАД БЕОГРАД и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд Београдски архитектонско-урбанисти~ки конкурс за РЕОНСКИ ЦЕНТАР ВО@ДОВАЦ, коаутор арх.Бранко АЛЕКСИ] (становаwе) ПРВА НАГРАДА Београдски конкурс за УРБАНУ ОПРЕМУ БЕОГРАДА ДРУГА НАГРАДА Београдски конкурс за НАСЕQЕ КИЈЕВО-КНЕ@ЕВАЦ коаутори арх.Соwа и арх.Недеqко БОРОВНИЦА и арх.Борко НОВАКОВИ] ТРЕ]А НАГРАДА Београдски конкурс за ЕНТЕРИЈЕР ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ / Палата АЛБАНИЈА ТРЕ]А НАГРАДА Југословенски конкурс за КОМПЛЕКС на углу Кнеза Мило{а и Масарикове у Београду коаутор арх.Милан РАОНИ] ОТКУП РАДА Југословенски конкурс за УРБАНИСТИ^КО РЕ[ЕWЕ ВИНКОВАЦА ОТКУП РАДА Југословенски конкурс за УРБАНИСТИ^КО РЕ[ЕWЕ ЦЕНТРА СВЕТОЗАРЕВА (Јагодина) коаутор арх.\ор|е БОБИ] ОТКУП РАДА Југословенски конкурс за ЗГРАДУ ЦКСК МАКЕДОНИЈЕ и ГКСК СКОПQА ОТКУП РАДА

4

ПРЕГЛЕД ДОСАДА[WЕГ РАДА И СТВАРАЛА[ТВА

СЦЕНОГРАФИЈА

Сценограф Дарамског атеqеа Дома омладине Вра~ар / ДАДОВ Као асистент сценографије и архитекта филма : ЛЕДИ МАГБЕТ (Анд`еј Вајда), ДУГИ БРОДОВИ (Xек Кардиф), ЏИНГИС КАН (Хенри Левин), БЛАГО АСТЕКА (Роберт Сиодмак). ДО]И И ОСТАТИ (Беанко Бауер) и другим. Као сценограф филма : DOCTOR & DEWILS (Николас Реј), САН (Пури{а \ор|еви}) и др. Реализација укупне пластике и скулптура са асте~ким мотивима за филм БЛАГО АСТЕКА (Роберт Сиодмак).

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН  Редизајн и прилаго|аваwе француског ИНДУСТРИЈСКОГ СИСТЕМА ГРА\ЕWА СТАНОВА БАЛЕНЦY, на{им прописима, техноло{ким и производним условима / систем РАДБАЛЕНЦY Дизајн ОПРЕМЕ и ПОМАГАЛА и ПРИЛАГО\АВАWЕ ЕНТЕРИЈРА потребама старих и непокретних лица за ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд Дизајн ПРОГРАМА СПОQНЕ РАСВЕТЕ за ЕМПА, Алексинац

ГРАФИ^КИ ДИЗАЈН Ве}и број тргова~ких знакова и ку}них стилова :  Знак и ку}ни стил ОПСЕРВАТОРИЈЕ БЕОГРАД, Знак УНИВЕРЗИТЕСКОГ КЛИНИ^КОГ ЦЕНТРА / сада Клини~ки центар републике Србије. Амблем и плакета ФЕСТИВАЛА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА, Амблем ДРУГОГ КОНГРЕСА САМОУПРАВQА^А у Сарајеву. Амблем Рагби клуба СИНГИДВНВМ, Београд. Информациони систем и пиктограми за СИСТЕМ РОБНИХ КУ]А у Либији (Го{а). Знак и лого музи~ке групе ОТХОДОX ЦЕЛТС. Београд Знак и ку}ни стил невладине организације ИНДЕНТИТЕТ, Београд Знак и ку}ни стил фирме ГОД, Београд Знак и ку}ни стил фирме НИНВЕX, Београд Знак и ку}ни стил фирме ВЕРИТАС, Београд Знак и ку}ни стил фирме ДЕЛТА БАНКА, Београд Знак и ку}ни стил хотела НАРЦИС, Див~ибаре Знак и ку}ни стил хотела СЕВЕРНАЈА, Петрозаводск, Карелија Знак и ку}ни стил фирме ОСТРОВ, Санкт Петерсбург, Тусија Знак и ку}ни стил фирме ТЕРМО-ТОУРС, Београд Знак и ку}ни стил фирме ЛИОН инжењеринг, Београд Знак и ку}ни стил фирме ЕНКЕР-Енергоинвест, Те{аw Знак и ку}ни стил фирме ИЗБОР, Добој Знак и ку}ни стил фирме КРWИНКА, Добој-Станари Плакат за Други конгреса самоуправqа~а Плакат за јубилеј Сто година од ро|еwа ЛЕWИНА Плакат поводом Дана победе над фа{измом Плакат за Фестивал омладине Београда, По{танска марка поводом одр`аваwа Другог конгреса самоуправqа~а итд.

5

ЕНТРИЈЕР

Инвеститор ГРАД БЕОГРАД и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА - ОБРЕНОВАЦ Инвеститор АТС и ТУРИСТИ^КО ПРЕДУЗЕ]Е "ЛАСТА", Београд ТУРИСТИ^КА АГЕНЦИЈА "ЛАСТА" Београд Инвеститор ОП[ТИНА ВРА^АР ДОМ КУЛТУРЕ " БО@ИДАР АXИЈА ", Београд Комплетна реконструкција објекта и ентеријера Инвеститор "КОМПАС", Qубqана ТУРИСТИ^КА АГЕНЦИЈА " КОМПАС ", Београд, Зелени Венац ПОСЛОВНИЦА БЕОГРАД, Београд, Бранкова Инвеститор "КОТЕКС", Сплит ПРОДАЈНИ САЛОН БЕОГРАД, Београд, @ор`а Клемансоа Инвеститор ТАБА^НА ТОВАРНА, Qубqана БИСТРО"57", Београд, @ор`а Клемансоа Инвеститор ПРЕДУЗЕ]Е "БАЗАР", Београд, ПРОДАВНИЦЕ У БЕОГРАДУ Светозара Маркови}а, Црнотравска, Саве Кова~еви}а, Паунова, Мар{ала Тита и др. Инвеститор ХИЛЛ Интернатионал - Београд ДИРЕКЦИЈА, Београд, Рузвелтова Инвеститор ЦЕНТРОЦООП - Београд ПРЕДСТАВНИ[ТВО У ПРАГУ Инвеститор "ГАЈ ", Подравска слатина ПРЕДСТАВНИ[ТВО У БЕОГРАДУ, Нови Београд Инвеститор Центар за газдоваwе пословнин простором месних заједница, Нови Београд МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА У БЛОКУ 38, Нови Београд Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО", Београд РЕСТОРАН ДРУ[ТВЕНЕ ИСХРАНЕ ресторан са 1600 места, репрезентативни салони, експозитура дома здравqа, сервиси и сале дру{твених организација Инвеститор ДЕЛТА"М" - ХОЛДИНГ, Београд ДИРЕКЦИЈА, Београд, Проте Матеје  Ентеријери банака и пословног простора Кнез Михајлова, ГЕНЕX апартмани, Пан~ево, [абац и Ваqево. Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО", Београд УПРАВНА ЗГРАДА Инвеститор "ИНТЕРМЕТАЛИК", Београд УПРАВНА ЗГРАДА и ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Кара|ор|ева Инвеститор "ДЕСПЕЦ" Београд ДИСТРИБУТИНИ ЦЕНТАР, НовиБеоград, Војво|анска Инвеститор П.М. БЕОГРАД Пе~еwаре ИЗГУБQЕНО ЈАГWЕ, Димитрија Туцови}а и Булевар Краqа Александра

6

АРХИТЕКТУРА

А . ПРОЈЕКТИ У ЗЕМQИ  Инвеститор Влада Републике СРБИЈЕ ПАВИQОН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ на ЕXПО2010 и [ангају коаутори арх.Наталија МИОДРАГОВИ] и арх.Дарко КОВА^ЕВ Инвеститор РЕПУБЛИКА СРБИЈА и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - КАРАБУРМА, Београд, Пqе{еви~ка бр.2 Реконструкција укупног дома и доградwа Инвеститор ГРАД БЕОГРАД и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА - ОБРЕНОВАЦ Инвеститор ГРАД БЕОГРАД и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - КАРАБУРМА, Београд, Диqска бр.4 Реконструкција укупног дома и доградwа Инвеститор "ИМПРОС" Београд РЕОНСКИ ЦЕНТАР ВО@ДОВАЦ / стамбено-пословни комплекс, Београд,Војводе Степе коаутор арх.Бранко АЛЕКСИ] (становаwе) Инвеститор Дирекција за изградwу Београда и Гра|евинска управа ССНО ОБЈЕКТИ у систему РАД-БАЛАНЦY / СтаМбени блокови 61-64, Нови Београд Инвеститор АТС и ТУРИСТИ^КО ПРЕДУЗЕ]Е "ЛАСТА", Београд Мотел "О^АГА" Лазаревац Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО" Београд УЛАЗ У КОМПЛЕКС БРОДОГРАДИЛИ[ТА Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО", РЕСТОРАН ДРУ[ТВЕНЕ ИСХРАНЕ (сада ЦОМТРАДЕ) Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО", Београд РА^УНСКИ ЦЕНТАР Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО" УПРАВНА ЗГРАДА Инвеститор ХИЛЛ Интернатионал - Београд ДИРЕКЦИЈА, Београд, Рузвелтова Инвеститор "БПМ Wатцхес" - Београд ДИРЕКЦИЈА и ДИСТРИБУТИНИ ЦЕНТАР, Београд, \ев|елијска Инвеститор НИНАВЕX, Београд СТАМБЕНИ БЛОКОВИ у насеqу Лази, Будва Инвеститор БЕЦАД - Београд ПРОИЗВОДНО-ЗАНАТСКИ ЦЕНТАРУ БЛОКУ 43, Нови Београд Инвеститор "ИНТЕРМЕТАЛИК" БЕОГРАД УПРАВНА ЗГРАДА и ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Кара|ор|ева Инвеститор ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРА\ЕВИНСКО ЗЕМQИ[ТЕ, Београд СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ , Београд, Јанка Лисјака Инвеститор "ДЕСПЕЦ" - Београд ДИСТРИБУТИНИ ЦЕНТАР "ДЕСПЕЦ", Нови Београд, Војво|анска итд.

7

Б . ПРОЈЕКТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Инвеститор Средwеевропска епархија СПЦ, Парохија и Црквена оп{тина Диселдорф ЦРКВЕНИ ДОМ "Свети Симеон Мирото~иви" уз цркву Свети САВА у Диселдорфу Пројект ра|ен као донација Средwеевропској епархији СПЦ, и Црквеној оп{тини Диселдорф КАПЕЛА великому~еника \ОР\А КРАТОВЦА Диселдорф, Ванхајмер 56 Инвеститор СТЕНА ИН@ЕWЕРИНГ, Котор АПАРТМАНСКИ КОМЛЕКС, ДОБРОТА, Qута Инвеститор господин Обрад-Бата РАДОСАВQЕВИ] ЗИМСКА БА[ТА ЦЛУБ 21, Цхестерфиелд Гарденс - Лондон Инвеститор "СОВИНЦЕНТР" Москва Рекреативни центар дипломатског кора / Комплекс УСАДБА БРАЦЕВО, Москва Инвеститор ЦЕНТРОЦООП, Београд ПРЕДСТАВНИ[ТВО У ПРАГУ Инвеститор "ИНТУРИСТ", Санкт Петерсбург ХОТЕЛ "ОКТОБАРСКАЈА", Санкт Петерсбург Комплетна рекострукција ентријера Инвеститор "ИНТУРИСТ", Карелија (Руска федерација) ХОТЕЛ "СЕВЕРНАЈА" Петрозаводск Комплетна рекострукција објекта и ентријера Инвеститор АД "ТФК" МАГНИТОГОРСКАЈА СТАQ, Санкт Петерсбург Рекреативни центар "ОСТРОВ" Санкт Петерсбург Комплетна рекострукција објекта и ентријера Инвеститор РЕПУБЛИКА ЈАКУТИЈА (Руска федерација) ДОМ МАЈКА И ДЕТЕ, Јакутск Инвеститор ЗБЕРБАНКА РУСИЈЕ ЗБЕРБАНКА РЕПУБЛИКЕ КАРЕЛИЈЕ, Петрозаводск Инвеститор ВОЛВО Петрозаводск, Карелија (Руска федерација) ВОЛВО САЛОН и СЕРВИСНИ ЦЕНТАР, Петрозаводск Инвеститор "ИЦН-Октјабр" Санкт Птерсбург ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "ИЦН-Октјабр", Санкт Петерсбург, Васиљевско острво Урбанисти~ки пројект промене намене комплекса хемијске индустрије у сарадwи са Заводом за за{титу споменика Санкт Петерсбурга Инвеститор МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РУСИЈЕ ДОМ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, Беломорск

8

АМБИЈЕНТАЛНИ / МАЛИ УРБАНИЗАМ

Сквер са ФОНТАНОМ и СУН^АНИМ САТОМ, комплекс КЛИНИ^КОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ Ра|ено као донација (^асопис ВИВА, Зоран СЕКУЛОВИ] и Милан МИОДРАГОВИ]) ПОРТА цркве Свети САВА у Диселдорфу Инвеститор Средwеевропска епархија СПЦ Парохија и Црквена оп{тина Диселдорф Уре|еwе слободних повр{ина и координација инфраструктуре, БЛОКОВИ 61 и 62 Инвеститор Дирекција за изградwу Београда и Гра|евинска управа ССНО ТРГ и СОБРА]АЈНИ ПРОГРАМ уз улаз у комплекс Бродоградили{та "ТИТО" Инвеститор БРОДОГРАДИЛИ[ТЕ "ТИТО" Београд Уре|еwе комплекса ДОМА ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА, Београд, Пqе{еви~ка Инвеститор РЕПУБЛИКА СРБИЈА и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд Уре|еwе комплекса ДОМА ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА - Обреновац Инвеститор ГРАД БЕОГРАД и ГЕРОНТОЛО[КИ ЦЕНТАР - Београд Уре|еwе комплекса Рекреативног центара дипломатског кора, УСАДБА БРАЦЕВО, 42 Ха / коwи~ки, риболова~ки и голф клуб (9 рупа), трим стаза, "ланг лауф", слалом и спуст Инвеститор "СОВИНЦЕНТР" Москва КОКТЕЛ БА[ТА "БПМ Wатцхес", уз Дистрибутивни центар, Београд, Војводе Вука Инвеститор "БПМ Wатцхес" - Београд БА[ТА Дома културе " БО@ИДАР АXИЈА ", Београд Инвеститор ОП[ТИНА ВРА^АР, Београд

9

ИЗЛО@БЕ

Црте`и и кола`и групе СИНГИДВНВМ Галерија ДАДОВ, Београд Црте`и и графике Галерија Цеyлон Тее Центер, Копенхаген Објавqени интервјуи и прикази у новинама АКТУЕЛТ, БЕРЛИНСКЕ wеекенд и ПОЛИТИКЕН Мајска изло`ба УЛУПУДСА излагао ~етрнаест пута (био комесар и радио поставку ИИИ Мајске изло`бе) ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЛИТИ^КИ ПЛАКАТ / Пекинг (плакат ДАН ПОБЕДЕ НАД ФА[ИЗМОМ у{ао у сталну кинеску поставку) БАНКА ЗНАКОВА, изло`ба Дизајн секције УЛУПУДС-а Галерија Музеја Примеwених уметности ТРАДЕМАРКС & СИМБОЛС ОФ ТХЕ WОРЛД / Токио (седам радова објавqено у истоименој кwизи / Издава~ Касхиwасхобо 1989.) ОКТОБАРСКИ САЛОН / Београд излагао девет пута САЛОН АРХИТЕКТУРЕ / Београд излагао седам пута АРХИТЕКТУРА СРБИЈЕ / осма деценија Волгоград, улица Порт Саид, Русија реприза МПУ, Београд СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА / Београд Галерија СКЦ Београд, СЕЕРБИАН ПАВИЛИОН ат ЕXПО2010 / Десигн цонтест Галерија О3ОНЕ, Београд, ГОДИ[WА ИЗЛО@БА Архитектонске секције УЛУПУДС излагао седам пута ПРВА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛО@БА Архитектонске секције УЛУПУДС Робна ку}а НАМА, Кнез Михаилова, Београд 5

МЕДИЈИ И ЈАВНИ НАСТУПИ

КУЛТУРА СТАНОВАWА / КУ]А ( теансфотмација породице-трансформација простора) ТВ емисија УГАО, аутор Qиqана Милованови} КУЛТУРА СТАНОВАWА / СТАН (организација стана и организација становаwа) ТВ емисија УГАО, аутор Qиqана Милованови} БИЦИКЛИСТИ^КИ САОБРА]АЈ / ОТВОРЕНЕ МОГУ]НОСТИ (Нови Београд) Студио "Б" / Разговор са \ОКОМ ВЈЕ[ТИЦОМ Емисија БЕОГРАДСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ (структура развоја Београда и ~уваwе насле|а) Студио "Б" / Разговор са ДУ[КОМ РАДОВИ]ЕМ

Учествовао као излагач на већем броју стручних трибина и панел дискусија из области свога рада