Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ШЕРЦЕР Никола (1911, Солкан, Нова Горица)

Студирао у Београду и Љубљани (дипл. 1933). Запослен у приватном бироу А. Меламеда (1933 - 41), у разним установама у Београду (1945 - 52) а потом у пројектним организацијама.

Дела: Стамбени блок на углу ул. Кнеза Мило{а и Бир~анинове (1947); Војни музеј у Београду (1949, конкурсни пројекат); Стамбено пословни објекат предузе}а “Гво`|ар” у Добра~иној 4 (1953); Стамбена зграда у Ул. Yорyа Ва{ингтона 14 - 16 (1954); Осмогоди{wа {кола “Во`д Кара|ор|е” у Ул. Јове Или}а (1954); Стамбено пословна зграда у Ул. краqа Милана 19 (1955); Стамбена зграда у Ул. Кнегиwе Зорке 17 (1956); Стамбено насеqе у Ул. Теодора Драјзера у Београду (1956-57); Стамбена зграда на углу ул. Максима Горког и Младе Босне (1958); Обнова ентеријера зграде Народног позори{та (1966, Н.[ерцер, В.]иркови}).

Библ.: Поку{аји рационалног конструисаwа дрвених кровова и таваница маwих распона, На{е гра|евинарство, бр.2, Београд 1947, 82-84; О прописима и на~ину обраде идејног пројекта у високоградwи, На{е гра|евинарство, бр. 4-5, Београд 1950, 233 - 236; Ме|ународни конкурс за идејно архитектонско ре{еwе зграде Опере у Београду, Урбанизам Београда, бр.16, Београд 1972, 6-17; Ми смо, у су{тини, радили модерно (интервју), Архитектура, бр.6, Београд јуни 1998.

Општа лит.:  Изло`ба, 1958, 83; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 113, 150, 155.