Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЦРКВЕЊАКОВ КРЏИЋ Санта (1930, Сомбор)

Студирала у Београду (1948-54). Запослена у СО Бе~еј и предузе}у “Зидар” у Бе~еју (1954-57), и у Сомбору, у предузе}у “Инвестпројект” (1957 - 60), Заводу за урбанизам (1960 - 70), предузе}у “Ин`еwерингпројект” (1970-83) и поново Заводу за урбанизам (1983 до пензионисаwа 1990).

Дела: Хотел “Термал” у Врднику (1972- 75); Фабрика “Бане Секули}” у Сомбору (1973-81); Фабрика “Минел” у Костолцу (1975 - 82); Народно позори{те у Сомбору (1976-82, реконструкција и доградwа).

Општа лит.:  Салон, 1983, 59, Миленкови}, 1987, 89.