Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЦИГАНОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ* Јованка (1954, Земун)

Студирала у Београду (1972-85). Запослена у предузе}у “Аероин`еwеринг” (1989-97) и Урбанисти~ком заводу града Београда (1997 до данас).

Дела: (в.ТИМОВИ / МИХАQЕВИ], ЦИГАНОВИ]) и: Уре|еwе Кеја Димитрија Туцови}а у Кwа`евцу (1980, конкурсни пројекат, Ј.\ор|еви} Циганови}, А.Пра`и}).