Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЦЕРМАН Август (Ли~ни подаци непознати)

Запослен у Министарству гра|евина током друге половине 19. века.

Општа лит.:  [ематизам, 1853; [ематизам, 1870; Н.Несторови}, 1937, 53 - 55; Б. Несторови}, Преглед, 1974, 142.