Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЦАГИЋ Предраг (1941, Београд)

Студирао у Београду (1959-63). Запослен у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (1964-69) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1969 до пензионисаwа).

Након успе{но завр{ених студија у атеqеу Станка Клиске, запослио се у ИАУС-у где је радио на истра`иваким студијама проблема индустријске производwе станова. По~етак пројектантске каријере у периоду од 1965 - 75 године био је везан за заједни~ки рад у тиму са Миланом Лојаницом и Боривојем Јованови}ем. Овај ауторски тим је својим оствареwима дао зна~ајан допринос новом приступу архитектури, заснован на по{товаwу природног окру`еwа и насле|ених историјских вредности.

Као прво реализовано дело тима, награ|ено Октобарском наградом града Београда за 1970 годину, стамбено насеqе “Јулино брдо” у Београду (1967-72), представqа камен ме|а{ у новијој српској архитектури. Романти~ним приступом, органским везама за терен, слободним третманом у на~ину компоноваwа скулптуралних каскадних форми, аутори су уобли~или складни ансамбл који пру`а богатство утисака и разли~ите визуре динами~них облика особене поетике.

Архитектонски израз П.Цаги}а, однегован у новој фази везаној за сло`ене задатке реконструкције градских центара, обеле`ен је па`qивим односом према окру`еwу и историјској матрици, употребом природних материјала који се уклапају у насле|ен архитектонско урбанисти~ки амбијент и изразитим занатским уме}ем, јер по ре~има аутора: “без познаваwа заната, идеја не мо`е да се претвори у гра|евину”. Трансформација градског центра Кикинде и изградwа једног микронасеqа (са Б. Јованови}ем, 1977 - 91) је пример хуманог амбијента где се нове форме складно уклапају у насле|е, док стамбено насеqе, јавни простори и градска {етали{та, обликовани племенитим материјалима изразите топлине, граде аутенти~ни језик израстао из традиције.

Те`wа ка о~уваwу амбијенталних вредности присутна је и на пројекту за реконструкцију у`е зоне По`аревца (пројекат 1988-89; реализација 1989-95). Обнавqаwем постоје}ег и изградwом нових садр`аја Цаги} је посебно истакао вредност архитектонско урбанисти~ког насле|а 19. и 20. века, по{тују}и размером и обликом дух места и претварају} и центар града у ~овекомерни амбијент намеwен пе{аку. Пословни центар “НИС Југопетрол” у Син|ели}евој улици у По`аревцу (реализација 1994 - 98) као нови објекат у реконструисаном блоку, иако обликован у савременом духу није нару{ио целовитост постоје}ег амбијента. Те`wу ка о~уваwу насле|ених вредности као и по- {товаwе трагова историје, препознајемо и на пословно стамбеном центру “Данубијус” у Кара|ор|евој улици у Смедереву (реализација 1997 - 2000) на коме се посебно исти~у па`qиво обра|ени детаqи настре{нице, ло|а, пиластара и ограда. Цаги} је један од најеминентнијих аутора у области реконструкције градских центара (Реконструкција Трга Саве Кова~еви}а у Вр{цу, 1998-2000).

С.Тошева

Дела: в. ТИМОВИ / ЈОВАНОВИЋ, ЛОЈАНИЦА, ЦАГИЋ и: Тр`но занатски центар “Надво`wак” у Улици Албанских+ споменица у Смедереву (реализација 1995 - 98); Пословно - стамбени објекат “Ре~ народа” у Таковској улици у По`аревцу (1996-98); Уре|еwе Херцегова~ке улице, Подгорица (реализација 2000); Стамбено - пословни објекат у Улици Стари корзо у По`аревцу (реализација 1997-2001);

Библ.: Повратне везе хуманитет - објективитет у организационом систему лиског суседства, Становаwе 1, Београд 1975, 73 - 109; (и С. Отови}), Студија рационализације изградwе стамбених и других објеката, модел подру~је града Кикинде: истра`иваwе, избор, на~ин примене и могу}ности даqег развоја, Београд 1980 (ИАУС, Посебна издаwа 10); Реконструкција у`е зоне По`аревца, Архитектура и урбанизам 2, Београд 1995, 33 - 37.

Основна лит.   Зоран Маневи}, Цаги}, изд. САС, Београд 1992.

Општа лит.:  в. ТИМОВИ / ЈОВАНОВИЋ, ЛОЈАНИЦА, ЦАГИЋ и: Салон, 1977, 22; ЛЕЈ, 1984, 217; Миленкови}, 1987, 37, 51; Миленкови}, 1988, 44; Мла|енови}, 1989/4, 13 - 16; [траус, 1991, 67, 69, 194-195, 226- 227, 260, 264; Брки}, 1992, 310-313.

Остала лит.:  Зоран Петрови}, Реконструкција делова градског ткива Кикинде у: 40 година гра|евинарства Социјалисти~ке републике Србије, Београд 1987, 145-152; М.Митрови}, По{товаwе урбаног среди{та, Политика 11.9.1999; Ј. Ерски, Трг - срце и ду{а града, Вр{а~ка кула 21.7.2000; М. Х. Јевти}, Нови вр{а~ки трг, НИН 18. 9. 2000, 39 - 40; М. Х. Јевти}, Топлина светлог окера, Нин 8.2.2001, 33.