Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ХАРКАИ Имре (1952, ^антавир код Суботице - 2004, Ба~ка Топола)

Студирао у Београду (1971-77). Запослен у Пројектном бироу “Дом” у Ба~кој Тополи (1977-83), Градској управи у Ба~кој Тополи (1983-88), Гра|евинском комбинату у Ба~кој Тополи (1988-95) и као самостални аутор (од 1995 до смрти). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1998).

Анга`ован је у проу~аваwу архитектонског и урбанисти~ког насле|а Војводине, пројектоваwу и градwи пословних и стамбених објеката. О истра`иваwу историјата насеqа, градитеqства и народне архитектуре војво|анских насеqа објавио је ви{е кwига и текстова, {тампаних на српском и ма|арском језику, у земqи и иностранству. Ве} у једном од најранијих градитеqских дела, обдани{ту “Бамби” у Ба~кој Тополи (1981-82), Харкаи примеwује атрактиван систем унутра{wе декорације таваница као и оригиналне еле-менте у третману фасадних повр{ина. У пројектима за стамбене ви{еспратнице у Ба~кој Тополи (1989-91) ствара `ивописне комбинације архитектонских елемената обога}ених полихромијом и разу|еним формама, са асоцијацијама на традиционално народно градитеqство Војводине. На поqу за{тите градитеqског насле|а ревитализовао је ви{е старих наменских објеката примеwују}и принцип тоталне реконструкције и оригиналних ентеријера и поку}ства, од којих је најатрактивније пресеqеwе, реконструкција и музејска поставка старе ветреwа~е у Ба~кој Тополи (1987). У пројекту за римокатоли~ ку цркву Свето Срце Исусово у Ба~кој Тополи (1996-2001, пројектоваwе је преузео од Ласла Будаија после изгра|ених необло`ених споqних зидова црквеног брода), примеwују}и традиционални тлоцрт базилике, надовезује се на богату традицију сакралне архитектуре у Војводини. Храм гра|ен опеком фланкиран је високим заобqеним торwем, са масивним окулусима. Ентеријером доминира детаqно дизајнирана дрвена сводна конструкција. У току пројектанског рада успе{но је у~ествовао на ви{е јавних и позивних архитектонских конкурса (Главна по{та, Кула, 1988; Рекреациони центар, Суботица, 1994; Спомен црква, Сента, 1995).

В. Митровић

Дела: Управна зграда ДТД, Ба~ка Топола, 1983; Реконструкција и музејска поставка зави~ајне ку}е, Ба~ка Топола, 1986; Рестаурација и поставка коларске и кова~ке радионице, Ба~ка Топола, 1986; Стамбена зграда, Ба~ка Топола, 1991; Спомен обеле`је поводом 250 година Ба~ке Тополе, 2001.

Библ.: Темерин нéпи éпитéсзете (Народна архитектура Темерина), Нови Сад 1983; Градови Војводине у 2000. години, Зборник радова ВАНУ, Нови Сад 1983; Гондолаток аз éлеттéррол, (Разми{qаwа о `ивотном простору), Нови Сад 1986; Вајдасáги сзéлмалмок (Војво|анске ветреwа~е), Магyар Сзó 5.7.1986; Модуларно пројектоваwе породи~них стамбених зграда помо}у ра~унара, Изградwа, бр. 4, Београд 1989; Институција конкурса (са Атилом Хорватом), Ибид.; Просторни елементи и микрора~унар, ДаНС, бр. 8, Нови Сад 1989; Вајдасáг нéпи éпитéсзете (Народна архитектура Војводине, са групом аутора), Сент Андреја, 1991; Градитеqство Ба~ке Тополе 1750-1941, Темерин 1992; Ба~котополски сала{и, у зборнику: Еј, сала{и, Нови Сад 1994; Хáзрендсзерек éс сзерепüк а магyар нéпи éпитéсзетбен (Системи ку}а и wихова улога у ма|арској народној архитектури), Будимпе{та 1995; Адорјáн нéпи éпитéсзете (Народна архитектура Адорјана), Каwи`а 1997; Сала{арски систем Ба~ке Тополе, Каwи`а 1998; Експертни систем у архитектонском пројектоваwу ЕXПЕРТ-ТГЕ, Изградwа, бр. 9, Београд 1998; Насеqа са две унутра{wе парцеле, ДаНС, бр. 25, Нови Сад 1999; 200 година историјата градитеqства Ба~ке Тополе (1750-1941), Изградwа, бр. 11-12, Београд 1999.

Остала лит.:  С.Јованови}, Градитеqско искуство, Дневник 9.4.1991.