Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ФОЛИЋ МЕТОХИЈАЦ Љубиша (1954, \аковица)

Студирао у Београду (1972 - 78). Самостални аутор (1978 - 89). Запослен као наставник на Архитектонском одсеку Гра|евинског факултета у При{тини (1989 до данас). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1996).

Нау~но истра`ива~ки и теоријски рад Q.Фоли}а, прате бројне студије објавqене у стру~ној литератури, као и у~е{}е на нау~ним и стру~ним скуповима, изло`бама, салонима архитектуре итд. Ова делатност у раду Q.Фоли}а одвија се истовремено са наставни~ком, али и градитеqском делатно{}у. Богатој архитектонско - урбанисти~кој делатности Q.Фоли}а ([умадијска ку}а у селу Поповици, Ра~а Крагујева~ка, 1984; архитектонско урбанисти~ко ре{еwе Културног центра у Призрену, са С. Ли~ином и групом сарадника, 1984; Мотел “Симонида” на Пали}у, 1986) посебно обеле`је дају бројни објекти сакралне намене реализовани у епархијама Банатској, Захумско - Херцегова~кој, Враwској, Ра{ко - Призренској, као и у митрополијама Црногорско - Приморској и Дабро - Босанској.

Овде је ре~ о примерима црквеног градитеqства који своја просторна схватаwа уобли~авају на темеqима спроведеног пројектантског процеса, а не на основу моделског угледаwа (Саборни храм Ро`дества Пресвете Богородице, Обили} на Косову, 1990 - 99; Храм посве}ен За~е}у св.Јована Прете~е, Кума Бо`ијег, Пе}ка Баwа код Пе}и, са Р.Фоли}ем, 1995 - 98; Храм Св. Пророка Илије Тесви~анина, Црквине на острву Боботова главица, Биле}ко језеро, са Q. Миливојеви} - Требиwком, 1997 - 98; Саборни храм Свете Тројице, \аковица, са Р. Фоли}ем, 1993 - 99) итд.

Пројектантским поступком Фоли} ствара форме као последице проми{qаwа и то подједнако о споqним ефектима црквене зграде колико и о wеном унутра{wем простору, ~есто занемареном од стране савремених црквених градитеqа.

Посебно занимqив рад у Фоли}евом опусу је Православни центар Светог Василија Остро{ког у Ник{и}у (2000) као пример обједиwаваwа савремених потреба и могу}ности, уз истицаwе одре|ене меморије и симбола, са циqем унапре|еwа “интерпретативних”, а не “имитативних импулса”, {то би уједно било обеле`је и целокупног Фоли}евог црквеног градитеqства.

М.Вукотић Лазар

Библ.: Анализа форме и `ивот облика, Изградwа, бр.11 и 12, Београд 1990; Ре{еwе црквеног објекта и wегова симболика у: Традиција и савремено црквено градитеqство, изд. ИАУС, Београд 1995, 116-131.

Општа лит.:  Салон, 1993, 66; Салон, 1994, 3-4, 36.