Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЋИРКОВИЋ Вера (1911, Димитровград - 2002, Београд)

Студирала у Београду (1930-35). Запослена у Министарству гра|евина (1935-47), затим у пројектним организацијама “Југопројект”, ИОНО града Београда, “План”, Заводу за пројектоваwе ГП “Рад” (1960 до пензионисаwа 1973).

Дела: @енска гимназија у Крагујевцу (1940, пројекат); Палата ЦК КПЈ у Новом Београду (1947, конкурсни пројекат, М.Бајлон, В.]иркови}, В.Бомбардели, Ј.Тади}, С.Седлар); Палата Председни{тва владе ФНРЈ у Новом Београду (1947, конкурсни пројекат, Б.Петри~и}, Д.Пуји}, М.Бајлон, В.Бомбардели, Н.[ерцер, Ј.Тади}, В.]иркови}, Б.Максимови}); Интернат Савезног јавног ту`ила{тва у Булевару ЈНА у Београду (1949); Касарна полиције на Бановом брду (1952-55, сада Специјална болница за грудне болести); Хемијско-техноло{ка средwа {кола на углу ул. Qе{ке и Петра Ме}аве (1954-56); Осмогоди{wа {кола у Булевару ЈНА 307-315 (1958-60); Осмогоди{wа {кола “Св.Сава” у Макензијевој ул. (1957-59); Стамбена зграда на углу ул. Димитрија Туцови}а и Лазе Доки}а (1958-59); Стамбена зграда на углу ул. Кнеза Мило{а и Крунске (1954-56); Стамбена зграда на углу ул. Француске 35 и Ду{анове (1958-59); Стамбена зграда у Макензијевој ул. 28-30 (1955-57); Административна зграда у Ул. мајке Јевросиме 33 (1961-64); Обнова ентеријера зграде Народног позори{та (1966, Н.[ерцер, В.]иркови}; “Исто~на капија Београда”, Рудо И, ИИ и ИИИ (1972-80).

Општа лит.:  Стојанови}, Мартинови}, 1978, 150, 155; ЛЕЈ, 1984, 283.