Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТРБОЈЕВИЋ ФИЛИПОН* Надежда  (1927, Сомбор)

Студирала у Београду (дипл.1953). Запослена у Пројектном бироу “Облик”, затим у Пројектном бироу ГП “Неимар” и у Архитектонско-урбанисти~ком атеqеу “Лик” (1958 до пензионисаwа).

Дела: Пристани{на зграда Аеродрома “Београд” у Сур~ину (1957-62, Д.Менегело А}имови}, В.Ивкови}, В.Мати~еви}, С.Палигори} Ненадови}, Н.Филипон Трбојеви}); Стамбена зграда на углу ул. Wего{еве и Баба Ви{wине (пре 1972, пројекат); Робна ку}а, Пословне зграде ЗОИЛ “Дунав” и ЗЕП-а на Славији (1977, конкурсни пројекат, Д.Менегело А}имови}, В. Ивкови}, С.Палигори} Ненадови}, Н.Филипон Трбојеви}).

Општа лит.:  Изло`ба, 1964; Белоусов, 1973, 176-177; 180; Митрови}, 1975, 60-61; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 196-197; ЛЕЈ, 1984, 410; Миленкови}, 1987, 172.