Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОМИ] Боæидар

(1900, [авник - 1978, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1927). У ме-

|уратном периоду бавио се стати~ким

прора~унима и пројектоваwем. После

Другог светског рата дугогоди{wи наставник

на Архитектонском факултету у

Београду.

Библ.: Архитекте и ин`еwери кроз векове,

Изве{тај за 1934-35 годину, изд.

Средwетехни~ка {кола, Београд 1935,

96; Паладио, Уметни~ки преглед, кw.1,

бр.6, Београд 1938, 202-204.

  Изло`ба, 1928, 17.

  Зоран Петрови}, Бо`идар Томи},

Архитектура урбанизам, бр.82, Београд

1979, 4.