Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОМАНОВИ] Недеqко

(1926, Биле}а)

Студирао у Сарајеву (дипл.1955). Запослен

у предузе}у “Пројект” у Тузли (1955-

66), Заводу за изградwу града Београда

(1967-74), предузе}у “Пројект БЕСТ”

(1974-80), предузе}у “Аероин`еwеринг”

(1980-92) и предузе}у “Унион ин`еwеринг”

у Москви (1992-95).

Недеqко Томанови} је {колован на темеqима

савремене босанско-херцегова~

ке архитектуре, ~ији су најзна~ајнији

представници били М.Бајлон, Д.Смиqани},

Х.Балтазар, бра}а Кади}, Е.

[аманек, Б.Буни} итд. То су биле године

усмераваwа нових генерација југословенских

архитеката, којима је припадао

и Недеqко Томанови}. Године

{коловаwа, као и период након стицаwа

дипломе (1955), биле су године

многих промена и разнородних утицаја.

На путу ка изнала`еwу сопственог стила,

Томанови} је имао слуха за савремена

стремqеwа у архитектури и урбанизму.

Укупан стварала~ки опус архитекте

Томанови}а мо`е се поделити на два

периода: тузлански (1955-1966) и бео-

градски, од 1966. године до данас, у

коме се могу издвојити три фазе: 1967-

1974, 1974-1991 и од 1991. до данас.

Тузлански период обеле`ава цео низ

радова савременог концепта и у функционалном

и у архитектонском смислу.

У то доба Томанови} сара|ује са Д.Бра-

{ованом и С.Клиском. Тада су настала

дела: Стадион “Слобода”, стамбени комплекс

“Булевар”, зграда ПТТ, објекти

Рударског института, Ви{а педаго{ка

академија и Гимназија, Градски хотел,

Болница “Градина” (са Д.Бра{ованом и

С.Клиском) и др.

Из прве фазе београдског периода

(1967-74) поти~у “Тир{ов блок”, реконструкција

и нови објекти, пословни објекат

“Југометал”, реконструкција и

изградwа блока “Син|ели}-Вра~ар”,

фабрика “Соко [тарк” итд.

Од 1974. године Томанови} }е своју делатност

про{ирити и на друге градове

{иром Југославије. У тој фази београдског

периода (1974-91) реализовани су

Републи~ки хидрометеороло{ки завод

на Ко{утwаку, пословни објекат “Аероин`

еwеринг” у Новом Београду, хотел

“Путник” на Копаонику (са М.Јованови-

}ем), хотел “Обреновац” у Обреновцу,

рехабилитациони центар Јо{ани~ка баwа,

комплекс стамбених зграда, Робна

ку}а и Основна {кола у Зворнику итд.

У овом периоду са “Аероин`еwерингом"

Томанови} током пуне три године

ради у Ал`иру (Оран), као добитник ме-

|ународног конкурса за пројекат Комерцијално

- пословног, тргова~ког и културног

центра уз реконструкцију главног

трга Орана. Био је то најсло`енији

Томанови}ев рад. Године 1991. ради

као директор пројекта ра~унско - компјутерског

центра у Москви, у граду у

коме су реконструкција, адаптација и

доградwа хотела “Метропол” као и бројне

породи~не ку}е и резиденције, изведене

по wеговим пројектима.

Креативан и анга`ован и данас, своја

најновија дела реализовао је у сарадwи

са сином, Бранком Томанови}ем:

неколико породи~них ку}а на Вра~ару

и Во`довцу, као и пословни објекат

“Цронy” на Бе`анијској коси.

Природна структуралност, рационална

функционалност, конструктивна логика,

осми{qена споqна обрада, познаваwе

материје и детаqа, али и хумани

симболизам и никада помодарством

оптере}ена архитектура, обеле`ја су

целокупног стварала~ког опуса Недеqка

Томанови}а.

М.В.Л.

  Митрови}, 1975, 122-123; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 112, 220, 227; Брки},

1992, 276-277.