Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОДОРОВИ] Петар

(1934, Ник{и})

Студирао у Qубqани (1961-70). Запослен

у Оп{тини Ник{и} (1970-74),

Пројектном бироу Гра|евинског предузе}

а “Црна Гора”, Ник{и} (1974-77),

Инвестиционој групи @елезаре “Борис

Кидри~”, Ник{и} (1977-79), “Пројметал

- Го{а”, Ник{и} (1979-85), Ре`ијској

групи за инвестиције “Монтенегро - туриста”,

Будва (1985 - 2000), на Градили{

ту Саборног Храма Христовог Васкрсеwа

у Подгорици (2000 - 06), када

прекида радни однос и 2007. одлази у

пензију.

У~ествује на конкурсима где, изме|у

осталог 1974. добија прву награду на

позивном конкурсу за Солитере у Тивту

(који нису изведени) и прву награду,

као коаутор, на републи~ком конкурсу

1975. за Тр`ницу у Подгорици, која тако|

е није изведена. Поборник је првенствено

рационалних ре{еwа. На одмерене

регуле све{тени~ке породице, у

којој се родио, надовезала се {ездесетих

година qубqанска {кола архитектуре,

на коју се ~есто позива кроз

навику тра`еwа одговора за сваки поступак,

који не сме сам себи да буде

циq. Се}аwем на оца све{теника, рекло

би се безбри`но, са хри{}анским

опро{тајем ~ак и судбини, велики део

`ивота посветио је изградwи и обнови

храмова.

А. М.

Дела: Стамбена зграда код Пивнице

(1978); “Лепезаста зграда”, Грутска Махала,

Ник{и} (1978); Пријемна зграда

у близини Манастира Острог (1988); Парохијски

дом у Ник{и}у (2002); Епископски

центар и конак у Беранама

(2003); Исто~на трибина Стадиона “Сутјеске”

(2001.). У~есник је на реализацији

крупних инвестиција као {то су: Саборни

Храм Христовог Васкрсеwа у

Подгорици (1998 - 2006), други по вели-

~ини у Србији и Црној Гори; реконструкције

@елезаре (1985).