Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТИТЕЛБАХ Стојан

(1877, Београд - 1916, Крф)

Студирао у Београду (дипл.1905). Запослен

у Министарству гра|евина (1905

- 14).

Тителбах се нај~е{}е спомиwе као

пројектант палате Новог двора, ру{ене

у оба светска рата и темеqно реконструисане

по пројекту М.Мини}а (1947).

И у оригиналном облику, и у сада{wем,

овај објекат се мо`е озна~ити као један

од примера академског историцизма. За

развој архитектуре од далеко ве}ег зна-

~аја је стамбени објекат у Ул. краqа Петра

39 (Ку}а Арона Левија, 1907) ~ије су

фасаде укра{ене богатом сецесијском

декорацијом. Један мали Тителбахов

стамбени објекат у Курсулиној 35 (Ку}а

Мијајла Попови}а, 1904) имао је до недавно

плитку декорацију у духу југенд-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

363

Д.Те{и}

С. Тителбах

стила, {то је представqало потпуну

реткост у српској архитектури.

З.М.

Дела: Ку}а Qубомира Цинцар Јанкови}

а у Делиградској 7 (1902); Ку}а Голуба

Јаwи}а у Делиградској 9 (1903,

сру{ена око 1965); Ку}а Драгутина \ор-

|еви}а на Топли~ином венцу 29 (1905,

касније сру{ена); Ку}а Јована Барловца

у Француској 15 (1912, сру{ена 1999).

  Изло`ба, 1912, 46; Стојанови}, 1912,

17, 26, 55, 60, 97; Н.Несторови}, 1937,

39-40; Б.Несторови}, рук., 343,418, 423-

424, 435, 476, 506, 509, 530, 568; Маневи},

1972, 16, 79; Б.Несторови}, 1973,

340; Б.Несторови}, Преглед, 1974, 142,

159-160; Митрови}, 1975, 6.

  Дивна \ури} Замоло, Део стварала{

тва архитекте Стојана Тителбаха у

Београду, Зборник за ликовне уметности,

бр.16, Нови Сад 1980, 315-340.